PROTOQUOTE

Försäljningsvillkor för Proto Labs, Inc.

Säljare ”Säljare” som används här är Proto Labs AB, ett företag med säte i Stockholm, Sverige.

Offerter från Proto Labs Proto Labs lämnar en offert för köparens del(ar) som bygger på en 3D CAD-modell som lämnats in av köparen till säljaren. Eventuella ändringar i 3D CAD-modellen kräver en uppdaterad offert. Offerter gäller i 30 dagar och efter detta kan priset ändras utan föregående meddelande. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra skrivfel och andra typografiska fel i offerten.

Offert och godkännande av avtal Dessa försäljningsvillkor tillsammans med en giltig offert utgör ett juridiskt bindande avtal (”avtalet”) och innehåller hela överenskommelsen mellan köparen och säljaren för de varor och tjänster som säljaren tillhandahåller. Villkoren ersätter alla andra avtal, framställningar och överenskommelser mellan parterna, om sådana finns, såväl muntliga som skriftliga. Köparen måste ha godkänt detta avtal när han godkänner offerten eller utfärdar en inköpsorder eller annat dokument som uttrycker köparens avsikt att ingå avtalet. Detta avtal reglerar alla beställningar som säljaren godkänner från köparen och/eller köparens behöriga inköpare utifrån offerten som har tillhandahållits köparen. Villkoren i detta avtal ska vara de enda villkor som reglerar köpet och försäljningen av varorna och tjänsterna mellan köparen och säljaren, och inga andra villkor ska tillämpas och exkluderas här uttryckligen, inklusive men inte begränsat till villkor som ingår i en begäran om offert, inköpsorder, webbplats eller annat. De enda ytterligare villkor i en begäran om offert, inköpsorder, webbplats eller annat dokument som ska tillämpas, om det godkänns av säljaren, ska vara villkor som gäller beskrivning, pris, kvantitet och leveransdestination för tillverkade varor. Alla andra villkor ska vara uteslutna och anses inte vara tillämpbara. När säljaren har godkänt en beställning ansvarar köparen för eventuella leveransförseningar eller leveransavgifter utöver det ursprungliga priset, som beror på köparens begärda ändring som säljaren har samtyckt till skriftligen.

Ensidig uppsägning. Köparen har rätt att säga upp en beställning helt eller delvis när som helst genom att skriftligen meddela detta till [email protected], Uppsägningen är giltig när säljaren har mottagit den. I händelse av en uppsägning förbehåller sig säljaren rätten att fakturera köparen för alla tillverkade varor eller tjänster som utförts innan meddelandet om uppsägningen togs emot samt för eventuell harts som köpts för att framställa köparens delar och som säljaren inte kan returnera. Detta avsnitt ska inte begränsa eller påverka köparens rätt att upphäva denna beställning om säljaren bryter mot avtalet.

Leverans, kvantitet, äganderätt En angiven leveranstid utgör säljarens avsedda eller typiska leveranstid, men de faktiska leveranstiderna kan variera. Säljaren förbehåller sig rätten att begränsa kvantiteterna när som helst. Delleveranser kan levereras till köparen. Alla delar levereras FCA (Incoterms 2010) till säljarens anläggning. Äganderätten övergår till köparen vid den tid och på den plats då varorna lämnas till transportföretaget.

Pris och betalningsvillkor Alla priser anges i och betalningen ska göras i amerikanska dollar och är exklusive frakt, leverans, specialförpackning eller hanteringskostnader, tull, och – om inte annat anges – försäljnings-, accis-, användnings- eller andra skatter som uppstår i samband med denna transaktion (förutom skatter som baseras uteslutande på säljarens beskattningsbara inkomst). Inga rabatter godkänns. Betalningen ska göras med Visa, MasterCard, Discover, American Express eller genom annan förskottsbetalning som godkänts av säljaren. Vid kreditgodkännande kan varor eller tjänster faktureras och alla summor förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. I den utsträckning köparen vill att säljaren skickar fakturor eller annan information elektroniskt via köparens eller tredje mans elektroniska betalningssida ska köparen stå för alla kostnader som har med sådan åtkomst att göra.

Varor som inte uppfyller kraven Köparen ska granska alla varor vid leveransen från säljaren. Om några varor inte uppfyller kraven måste köparen meddela säljaren detta skriftligen inom nittio (90) dagar efter leveransen och beskriva på vilket sätt varorna inte uppfyller kraven. Säljaren ska ha rätt och möjlighet att reparera eller byta ut varor som inte uppfyller kraven. Säljaren är inte skyldig att reparera, byta ut eller på annat sätt kompensera köparen för varor som inte uppfyller kraven om köparen inte meddelar säljaren skriftligen att varorna inte uppfyller kraven inom nittio (90) dagar efter att säljaren har levererat varorna.

Garantier Säljaren övertar inget ansvar för formgivningen av de varor som omfattas av denna transaktion. I den utsträckning säljarens personal rekommenderar ändringar i formgivningen eller tillhandahåller en formgivningsanalys, simulering eller rådgivning, gör de endast detta för att uppfylla kraven för säljarens egen tillverkningsprocess. Köparen bär ensam det juridiska ansvaret för formgivningsspecifikationer och prestanda hos varor som omfattas av denna transaktion. Köparen är ensamt ansvarig för att se till att de varor och tjänster som köpts från säljaren uppfyller tillämpliga myndighetskrav. Köparen framställer och garanterar för säljaren att ingen information som lämnats av eller som ska lämnas av köparen till säljaren innehåller uppgifter som av den amerikanska federala regeringen klassificerats som konfidentiella, hemliga eller topphemliga eller liknande av någon internationell regering.

SÄLJAREN LÄMNAR INGA FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AV NÅGOT SLAG NÄR DET HANDLAR OM VAROR ELLER TJÄNSTER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG.

Utan att begränsa allmängiltigheten av ovanstående har säljaren inget ansvar eller ansvarsskyldighet för valet av material för de varor som omfattas av denna transaktion. Köparen är ensamt ansvarig för att se till att det material som väljs för de varor som ska tillverkas av säljaren uppfyller alla tillämpliga myndighetskrav eller specifikationer inklusive men inte begränsat till direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet) tillsammans med nationell lagstiftning som implementerar sådana direktiv, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF och USP. Eventuella uttalanden som görs av säljarens personal eller specifikationer som tillhandahålls av säljaren om material ska verifieras av köparen med tillverkaren av detta material.

Ersättning Köparen samtycker till att försvara, gottgöra och hålla säljaren (och hans anställda, företrädare och agenter) skadeslösa från och mot alla anspråk, ansvar, förluster, skadestånd, viten, böter och påföljder av något slag (inklusive men inte begränsat till ränta, advokatkostnader och utlägg, tullar, böter, skatter, viten eller andra statliga sanktioner av något slag) som uppstår eller härrör från köparens användning av säljarens varor eller tjänster, ett brott mot någon bestämmelse i detta avtal eller något tredje mans-anspråk om intrång i patenträttigheter, varumärken, upphovsrätter eller missbruk av företagshemligheter.

Force majeure Säljaren ska inte hållas ansvarig för underlåtenhet att prestera enligt detta avtal om sådan underlåtenhet eller försening orsakas av force majeure, brand, storm, strejker, strömavbrott, arbetskonflikter, upplopp, oförmåga att få material, utrustning, arbete eller transport, statliga restriktioner eller andra händelser som ligger utanför säljarens rimliga kontroll. I händelse av brist på råmaterial eller andra material kan säljaren omfördela råmaterial och andra material bland sina köpare efter eget gottfinnande och ansvarar inte gentemot köparen för eventuella förseningar eller avbeställningar på grund av detta.

Maskinutrustning På grund av den äganderättsliga karaktären i säljarens process är all maskinutrustning privatägd och den är generellt sett inte kompatibel med eller överlåtbar till annan utrustning. Trots eventuella maskinutrustnings- eller verkstadsavgifter som påförs av säljaren ska all maskinutrustning vara och förbli säljarens egendom. Säljaren ska dock inte använda anpassad maskinutrustning i tillverkningen av varor för andra av säljarens köpare utan köparens uttryckliga tillstånd. När det används i detta avtal innebär ”maskinutrustning” all mjukvara, alla processer, metoder och maskinutrustning som ägs av och har utvecklats av säljaren för offerten, analys, formgivning, automation och tillverkning av bearbetade delar, sprutformar, formsprutade delar och 3D-tryckta delar. ”Anpassad maskinutrustning” innebär maskinutrustning, formar eller inventarier som utvecklats särskilt för köparen och för vilka köparen debiteras separat av säljaren. Säljarens lagringspolicy för maskinutrustning innebär att säljaren när den anpassade maskinutrustningen inte har använts i tre år får förstöra den efter eget gottfinnande.

Material som tillhandahållits av köparen – plastformsprutning Om säljaren samtycker till att använda harts som tillhandahållits av köparen för plastformsprutning, är köparen ensamt ansvarig för att tillhandahålla och leverera sådana material i god tid utan kostnad eller utlägg för säljaren. Hartsen ska vara av tillräckligt god kvalitet och i tillräcklig kvantitet (med tillägg för förlust, spill eller avfall som kan uppstå av någon anledning) som säljaren anser vara nödvändig för att kunna slutföra sina åtaganden. Säljaren lämnar inte tillbaka spill, avfall (inklusive ingöt och gjutkanaler) eller minimimängder av materialet. Säljaren ansvarar inte för och köparen ska vara skyldig att betala eventuella tidigare avtalade leveranstillägg oaktat underlåtenhet eller försening vid leveransen av varor som ska tillhandahållas enligt denna bestämmelse, om sådan underlåtenhet eller försening orsakas av köparens underlåtenhet att tillhandahålla och leverera sådana material i rätt tid eller i den kvalitet eller kvantitet som säljaren anser vara nödvändig. Säljarens lagringspolicy för material som tillhandahållits av köparen innebär att säljaren efter eget gottfinnande efter ett års inaktivitet har rätt att förstöra material som tillhandahållits av köparen.

Text, illustrationer och mjukvarufiler som tillhandahållits av säljaren Upphovsrätt i filer. Alla immateriella rättigheter för texter, illustrationer, mjukvarufiler och annat material (”säljarens material”) som tillhandahållits av säljaren till köparen får behållas av säljaren. Köparen får inte utan föregående skriftligt tillstånd från säljaren (som kan förvägras av valfri anledning) ta bort säljarens märkning eller på något sätt förändra materialen.

Text, illustrationer och mjukvarufiler som tillhandahållits av köparen Upphovsrätt i filer, all text, illustrationer, mjukvarufiler och annat material (”köparens material”) som tillhandahållits av köparen till säljaren, med undantag för maskinutrustning och anpassad maskinutrustning som definieras ovan, ska varor, formgivning eller upphovsrättsliga verk i valfri form, inklusive modifieringar eller bearbetningar av detta som kan ha skapats eller tillverkats för köparen under säljarens utförande av tjänsterna, anses vara köparens egendom och alla rättigheter, äganderätter och anspråk på detta ska uteslutande tillhöra köparen.

Federala statliga avtal Säljaren är ett stort företag som är registrerat i System for Award Management (SAM). Om denna transaktion är ett underavtal i ett federalt statligt avtal eller underavtal, samtycker köparen och säljaren till att de varor och tjänster som tillhandahålls av säljaren till köparen enligt detta avtal utgör ”kommersiella artiklar” såsom definieras i FAR 2.101 (48 CFR § 2.101). I detta avseende garanterar säljaren att de varor och tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal prissätts med samma priser och på samma sätt som säljarens jämförbara kommersiella avtal för liknande varor och tjänster, och att sådana varor och tjänster säljs på den kommersiella marknaden och omfattas av modifieringar som är vanliga på den kommersiella marknaden.  

Ursprungsland Säljaren utfärdar inget ursprungsintyg enligt detta avtal om det inte avtalats särskilt skriftligen. Säljaren friskriver sig särskilt från alla ”passiva” intyg som finns i köparens dokument eller kommunikation som har med detta avtal att göra.

Sekretess ”Konfidentiell information” är information som köparen avslöjar för säljaren, som ägs av köparen och som inte är känd för allmänheten. Säljaren kommer inte att använda konfidentiell information i andra syften än att utföra sina åtaganden enligt detta avtal. Säljaren ska använda samma mått av omsorgsfullhet (men inte mindre än ett rimligt mått av omsorgsfullhet) för att skydda sekretessen och undvika yppande och obehörig användning av den konfidentiella information som säljaren använder för sin egen konfidentiella och äganderättsliga information. På köparens skriftliga begäran ska säljaren förstöra alla dokument som innehåller eller framställer konfidentiell information och alla kopior av detta, och radera sådan konfidentiell information från säljarens datorsystem med undantag för elektroniska kopior som är elektroniskt arkiverade och som inte är lättåtkomliga. På köparens begäran ska säljaren tillhandahålla en skriftlig bekräftelse på en sådan återlämning eller destruktion och radering till köparen.

Efterlevnad av exportregler Köparen och säljaren ska följa alla tillämpliga exportrestriktioner och exportbestämmelser från amerikanska organ och myndigheter, inklusive men inte begränsat till Export Administration Regulations (”EAR”) som administreras av amerikanska handelsministeriet, International Traffic in Arms Regulations (”ITAR”) från amerikanska utrikesministeriet och embargobestämmelser som administreras av amerikanska finansministeriets Office of Foreign Asset Controls (”OFAC”) med avseende på varor och tjänster som omfattas av detta avtal. För att säljaren ska kunna utföra lämpliga exportkontroller måste köparen samtycka till att identifiera eventuella kontrollerade exportvaror (t.ex. ITAR) skriftligen till säljaren vid den tid då köparen godkänner en offert och tillhandahåller all relevant information om slutköparen, destinationen och den avsedda användningen av varorna. Säljaren förbehåller sig rätten att sluta leverera eller tillhandahålla varor om säljaren har anledning att tro att en leverans eller försäljning av varor kan bryta mot exportkontrollagstiftningen.

Förbjudna syften Köparen garanterar att varorna som omfattas av denna transaktion inte kommer att implanteras i en människokropp och att de inte omfattas av FAA-granskning. Köparen intygar att formgivningar (t.ex. 3D CAD-modeller) som lämnats till säljaren samt tillverkning och leverans av varor enligt köparens formgivning inte ger upphov till varor som strider mot federala vapenlagar.

BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSÄLJAREN SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIG FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅNDSRELATERADE SKADOR AV NÅGOT SLAG, VARE SIG FÖR ÖVERTRÄDANDE AV NÅGON GARANTI, FÖR ÖVERTRÄDANDE AV ANDRA VILLKOR, FÖR VÅRDSLÖSHET MOT BAKGRUND AV STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT. KÖPAREN BEKRÄFTAR ATT DE BERÄKNADE OCH FAKTISKA AVGIFTERNA OCH KOSTNADERNA SOM BETALATS FÖR TJÄNSTEN ÅTERSPEGLAR DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING OCH RISKFÖRDELNING. SÄLJARENS ELLER HANS LEVERANTÖRERS TOTALA ANSVAR ENLIGT DETTA AVTAL SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSKRIDA DEN TOTALA SUMMA SOM KÖPAREN BETALAT TILL SÄLJAREN FÖR DEN BESTÄLLNING SOM GAV UPPHOV TILL ANSVARSSKYLDIGHETEN.

Patent De varor och/eller tjänster som omfattas av denna offert/beställning kan offereras och/eller tillverkas enligt ett eller flera av följande amerikanska patent: 6,701,200; 6,836,699; 7,590,466; 7,496,528; 7,123,986; 7,089,082; 7,630,783; 7,299,101; 7,574,339; 7,836,573; 7,840,443; 7,957,830; 8,140,401; 8,295,971; 8,239,284; 8,745,517.

Övrigt Avtalet ska regleras och tolkas enligt lagstiftningen i delstaten Minnesota utan beaktande av principerna om lagkonflikter. FN-konventionen om internationella köp av varor ska inte tillämpas på denna transaktion. Eventuell stämning, talan eller annan domstolsprocess som uppstår i samband med denna transaktion ska dras inför ordinarie domstol i Hennepin County, Minnesota, eller i en amerikansk domstol som ligger i ett sådant förvaltningsområde. Säljaren och köparen samtycker båda till jurisdiktionen av en sådan domstol i en eventuell stämning, talan eller process och avstår från eventuella invändningar som de kan ha mot jurisdiktionsorten för en sådan stämning, talan eller process i sådana domstolar och eventuella anspråk på att en sådan stämning, talan eller process har förts inför ett olämpligt forum.

Engelska språket Alla dokument, tillkännagivanden och domstolsprocesser som verkställts, utförts eller förordnats i enlighet med eller i direkt samband med detta ska vara på engelska, och betydelsen av alla ord och fraser i denna offert ska definieras, förklaras och tolkas på engelska.

Proto Labs reviderad 06-2016