Juridisk information

Den information och de material som är tillgängliga på eller från denna webbplats skyddas av amerikansk och internationell upphovsrättslagstiftning, och är upphovsrättsligt skyddade verk som tillhör Proto Labs, Inc. Obehörig användning, kopiering, distribuering, mångfaldigande, publicering eller modifiering av denna information eller dessa material kan bryta mot federal, delstatlig eller internationell varumärkeslagstiftning, rättspraxis, patentlagstiftning och/eller amerikansk eller internationell upphovsrättslagstiftning. Den som överträder detta kan bli föremål för rättsliga åtgärder. 

Proto Labs®, ProtoQuote®, Protomold®, FirstQuote®, Firstcut® och Fineline® är registrerade varumärken som tillhör Proto Labs, Inc. Alla övriga Proto Labs varumärkes- eller produktnamn eller logotyper på den här webbplatsen, inklusive Real Parts. Really Fast™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Proto Labs, Inc. Att ett varumärke, ett produktnamn eller en logotyp saknas på denna lista utgör inget avstående från några av Proto Labs varumärkesrätter eller övriga immaterialrätter som gäller detta namn eller denna logotyp.

Inget som finns på webbplatsen bör tolkas som en – underförstådd – upplåtelse av en licens eller rättighet att använda några varumärken som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Proto Labs, Inc.

Du är välkommen att använda Proto Labs webbplatser, såsom protolabs.se, protolabs.com, protomold.com, firstcut.com och andra webbplatser som visar dessa villkor (gemensamt kallade ”webbplatsen”). Webbplatsen drivs av Proto Labs, Inc. (”Proto Labs”, ”vi” eller ”oss”) med säte på 5540 Pioneer Creek Drive, Maple Plain, Minnesota 55359.  

TJÄNSTER
Via webbplatsen kan du få information om våra tjänster, begära en offert genom våra offertverktyg Proto Quote® eller First Quote® online, beställa produkter och utnyttja andra tjänster som vi erbjuder ibland (gemensamt kallade ”tjänster”). Din åtkomst till och användning av webbplatsen och tjänsterna omfattas av följande villkor (”villkor”) och all tillämplig lagstiftning.

DITT SAMTYCKE
Ta några minuter och läs igenom dessa villkor innan du använder webbplatsen. Din användning av webbplatsen kräver att du godkänner och följer dessa villkor, online-integritetspolicyn, ProtoQuote, beställningsvillkoren samt försäljningsvillkoren (om tillämpligt) samt andra meddelanden och ”klickbara” avtal som vi kan fastslå och lägga upp ibland som alla införlivas genom hänvisning i detta dokument. När du besöker eller surfar på vår webbplats eller använder tjänsterna accepterar du dessa villkor utan begränsning eller förbehåll. Om du inte samtycker till dessa villkor har du inte rätt att få åtkomst till eller använda webbplatsen eller tjänsterna.

ÄNDRINGAR
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande, genom att lägga upp en reviderad version av dessa villkor under länken ”Användningsvillkor” längst ner på varje sida på denna webbplats. Om du fortsätter använda webbplatsen efter att vi har lagt upp reviderade villkor samtycker du till att du är bunden av de reviderade villkoren.

ÄGANDERÄTT
Innehåll
Om inte annat anges skyddas webbplatsen och tjänsterna tillsammans med deras formgivning, text, innehåll och annat som har med webbplatsen och tjänsterna (”innehåll”) att göra av tillämplig upphovsrätts-, varumärkes- eller annan äganderättslagstiftning (inklusive men inte begränsat till immaterialrätt) och alla rättigheter i denna ägs av Proto Labs eller tredje man som har gett oss tillstånd att använda deras innehåll. Om inte annat anges här får inget innehåll användas, kopieras, mångfaldigas, distribueras, publiceras på nytt, laddas ner, modifieras, bakåtutvecklas, visas, läggas upp eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från oss. Vi tillåter att du lagligen har åtkomst till och använder webbplatsen för att tillfälligt ladda upp modeller, visa, ladda ner, arkivera och skriva ut delar av webbplatsen för din personliga användning, under förutsättning att du inte ändrar materialet och att du bevarar alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt som finns i materialet.

Varumärken och servicemärken
Alla Proto Labs logotyper, produktnamn, sidhuvuden, anpassad grafik, knappikoner, varumärken, servicemärken och logotyper som visas på webbplatsen är – om inte annat anges – Proto Labs servicemärken, varumärken (vare sig de är registrerade eller inte) och/eller varumärkesidentitet (”märken”). Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, servicemärken och/eller varmärkesidentiteter som nämns, visas, citeras eller på annat sätt anges på webbplatsen tillhör respektive ägare. Du har inte behörighet att visa eller använda dessa märken på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från oss. Användning eller missbruk av märken eller andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, servicemärken och/eller varumärkesidentiteter eller annat material som finns här, utom det som tillåts här, är uttryckligen förbjuden. Offerter och tillverkade varor eller tjänster kan omfattas av ett eller flera av följande amerikanska patent: 6,701,200; 6,836,699; 7,590,466; 7,496,528; 7,123,986; 7,089,082; 7,630,783; 7,299,101; 7,574,339; 7,836,573; 7,840,443; 7,957,830; 8,140,401; 8,295,971; 8,239,284; 8,745,517.

Dina modeller
Du framhåller och garanterar att du äger eller har rätt att skicka formgivning, ritningar, modeller eller prototyper (”modell”) som ska användas genom webbplatsen i syfte att få tjänster. Du beviljar härmed Proto Labs ett icke-exklusivt, överlåtbart tillstånd att kopiera, modifiera och använda alla modeller som du skickar via webbplatsen uteslutande i syfte att tillhandahålla de tjänster som du har begärt.

Om du modifierar kontaktuppgifterna för en modell samtycker du vidare till att du: a) är behörig eller har bemyndigat en person att ändra kontaktuppgifterna, b) har angett alla kontaktuppgifter, c) själv ansvarar för eventuella följder av fel i kontaktuppgifterna och d) själv ansvarar för alla användning av denna webbplats av någon du har lämnat åtkomst till sådana modeller, inklusive eventuella ändringar som görs på modellerna.

BETALNING OCH AVGIFTER
Du samtycker till att betala alla avgifter och andra kostnader som åsamkats dig (inklusive eventuella tillämpliga skatter) för de tjänster du har begärt genom webbplatsen i enlighet med ProtoQuote samt beställnings- och försäljningsvillkoren (det som är tillämpligt).

FRISKRIVNING SOM GÄLLER HYPERLÄNKAR
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av Proto Labs eller tredje man. En länk till tredje mans sida innebär inte att vi samtycker till, stödjer eller övertar något ansvar för den webbplatsen eller för användningen av produkter och tjänster som är tillgängliga via webbplatsen. Vi gör inga framställningar och lämnar inga garantier – uttryckliga, underförstådda eller på annat sätt – om webbplatser som tillhör tredje man.

FRISKRIVNINGAR
VI LÄMNAR INGA FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER FÖR DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL, INKLUSIVE OFFERTER, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM DU FÅR FRÅN DENNA WEBBPLATS OCH SOM TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DE ÄR TILLGÄNGLIGA. VI FRISKRIVER OSS HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER – UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA – INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM GÄLLER ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED HÄNSYN TILL DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS INKLUSIVE ALLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR INTE ATT DENNA WEBBPLATS, DESS SERVRAR ELLER E-POST SOM SKICKAS FRÅN OSS KOMMER ATT VARA FRI FRÅN SKADLIGA KOMPONENTER (INKLUSIVE VIRUS). VI LÄMNAR INGA FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER MOT EVENTUELL RADERING, FELLEVERANS ELLER MISSLYCKAD LAGRING AV KOMMUNIKATION, PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR ELLER ANNAN DATA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL MODELLER SOM LÄMNAS AV DIG NÄR DU BEGÄR EN OFFERT.


Informationen och allt annat material på denna webbplats lämnas i allmänt informationssyfte och utgör inte professionell rådgivning. Det är ditt ansvar att bedöma riktigheten och fullständigheten i all information som är tillgänglig på denna webbplats eller på någon annan webbplats som den är länkad till.

ANSVARSFRISKRIVNING
I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG UTESLUTER OCH FRISKRIVER SIG Proto Labs OCH DESS MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, ANSTÄLLDA, AGENTER, LEVERANTÖRER, ENTREPRENÖRER, EFTERTRÄDARE OCH ÖVERTAGARE HÄRMED FRÅN ANSVAR FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER OCH KOSTNADER AV VILKEN SOM HELST KARAKTÄR OCH HUR DE ÄN HAR UPPSTÅTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, SKADESTÅNDSRELATERADE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATAFÖRLUST, FÖRLUST ORSAKAD AV VIRUS, FÖRLORAD INKOMST ELLER VINST, FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ EGENDOM, KRAV FRÅN TREDJE MAN ELLER ANDRA FÖRLUSTER AV VILKEN SOM HELST KARAKTÄR, ÄVEN OM DET HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA. DU ÖVERTAR ALLT ANSVAR FÖR ATT ETABLERA METODER FÖR SÄKERHETSKOPIERING AV DATA OCH VIRUSKONTROLL SOM DU ANSER VARA NÖDVÄNDIGA. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER OAVSETT OM DET PÅSTÅDDA ANSVARET HAR UPPSTÅTT GENOM AVTAL, VÅRDSLÖSHET, TVIST, STRIKT ANSVAR ELLER GENOM NÅGOT ANNAT. OM NÅGON DEL AV DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING ÄR OGILTIG ELLER EJ VERKSTÄLLBAR AV NÅGON ANLEDNING, DÅ KOMMER VÅRT TOTALA ANSVAR (OCH ANDRA PERSONER ELLER ENHETER VARS ANSVAR ANNARS SKULLE HA VARIT BEGRÄNSAT) FÖR ANSVAR SOM I ANNAT FALL SKULLE HA VARIT BEGRÄNSAT INTE ATT ÖVERSTIGA FEM DOLLAR (5,00 USD).

Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag för underförstådda garantier eller vissa sorters begränsningar eller ansvarsfriskrivningar, och det kan därför hända att begränsningarna eller ansvarsfriskrivningarna i dessa villkor inte gäller för dig.  

DINA ÅTAGANDEN
Du intygar att du är minst 18 år. Du samtycker till att lämna sanningsenlig, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv.

Du samtycker till att använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med alla tillämpliga lagar, regler, föreskrifter samt dessa villkor. Du samtycker till att till webbplatsen inte ladda upp eller överföra virus, trojaner, maskar eller annat som har utformats för att störa, avbryta eller splittra normala driftprocesser på en dator.  

Ditt konto, inklusive ditt användarnamn och lösenord, är personligt för dig och får inte användas av någon annan. Du ansvarar för att hemlighålla ditt användarnamn och lösenord och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som inträffar med ditt användarnamn och lösenord av dig eller av någon annan som använder ditt användarnamn och lösenord oavsett om du godkänt denna användning eller inte. Du är skyldig att omgående informera oss om eventuella uppenbara säkerhetsbrott såsom förlust, stöld, obehörigt yppande eller användning av ditt användarnamn eller lösenord (kontakta oss på [email protected]). Du ansvarar för eventuell obehörig användning av ditt konto tills vi har meddelats om detta.

All obehörig ändring, manipulering med eller ändring av information eller störande av tillgängligheten till eller åtkomsten till denna webbplats är strängt förbjuden. Proto Labs förbehåller sig alla tillgängliga rättigheter och rättsmedel. Du samtycker till att gottgöra, friskriva och hålla oss skadeslösa liksom våra tjänstemän, chefer, agenter, företrädare och anställda från alla anspråk, ansvar, förluster, utlägg eller krav, inklusive advokatkostnader, som har att göra med dina brott mot dessa villkor och din åtkomst till och användning av webbplatsen.

MODIFIERING OCH UPPHÖRANDE
Vi förbehåller oss rätten att när som helst – tillfälligt eller permanent – modifiera, redigera, ta bort, stänga av eller upphöra med denna webbplats (eller en del av den) med eller utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte gentemot dig eller tredje man för sådan modifiering, redigering, radering, avstängning eller upphörande av denna webbplats.

ALLMÄNT
Dessa villkor, tillsammans med vår integritetspolicy som finns online, ProtoQuote och beställnings- och försäljningsvillkor (om tillämpligt) och alla övriga klickbara avtal som du kan stöta på, som uttryckligen har införlivats här, innehåller samtliga villkor mellan dig och oss om användningen av webbplatsen. Vår underlåtenhet att verkställa bestämmelser i dessa villkor ska varken anses som ett avstående från sådana bestämmelser eller rätten att verkställa sådana bestämmelser. I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, kommer denna ogiltighet inte att påverka giltigheten för övriga bestämmelser, och partnerna kommer att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en bestämmelse som till syfte och ekonomisk effekt påminner om den ogiltiga bestämmelsen. Dessa villkor ska regleras och tolkas enligt lagstiftningen i delstaten Minnesota i USA utan hänsyn till lagkonflikter. Det är endast meningen att personer i USA och Kanada ska ha åtkomst till webbplatsen. Åtkomst till eller användning av denna webbplats kan vara förbjuden genom lag i vissa länder eller jurisdiktioner. Du ansvarar för att följa tillämpliga lagar i det land från vilket du begär åtkomst till webbplatsen. Du samtycker härmed till och avstår från alla invändningar mot den exklusiva behörigheten för den federala domstolen och delstatsdomstolen i delstaten Minnesota och jurisdiktionsorten där för att lösa eventuella tvister eller krav som uppstår vid eller i samband med användningen av webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att skicka e-post till oss på [email protected], ringa +46 8 751 10 10, faxa +358 2900 91009 eller skicka post till Box 1073, 164 25 Kista, Sverige.  

Dessa villkor reviderades den 17 mars 2014.

Uppdaterad i maj 2018

SEKRETESSMEDDELANDE

Detta sekretessmeddelande (”meddelandet”) anger hur vi, Proto Labs, Limited på adress Halesfield 8, Telford, Shropshire, Storbritannien, och var(t) och en/ett av våra lokala och internationella dotterbolag, affärsenheter och försäljningskontor (koncern, vi, oss, vår) från tid till annan behandlar de personuppgifter som rör individer (varav var och en ”användare”, ”du”, “din/ditt”) som kontaktar oss eller använder våra webbplatser, tjänster, program, vårt innehåll och relaterade funktioner (gemensamt kallade ”tjänsterna”) eller som besöker oss vid mässor, evenemang eller i våra utrymmen.

Om du har några frågor om detta meddelande kan du kontakta oss med e-post på [email protected]. Om du vill kontakta våra lokala kontor hittar du uppgifter på sidan Kontaktuppgifter.

Detta meddelande och våra användarvillkor och eventuella andra dokument som det hänvisas till i dessa dokument, anger våra åsikter och förfaranden vad beträffar dina personuppgifter och hur vi hanterar dem. Läs dessa dokument noggrant. Genom att besöka vår webbplats eller använda våra tjänster, godkänner du den behandling som beskrivs i detta meddelande, i våra användarvillkor samt i relaterade dokument.

Vi meddelar dig genom publicering på vår webbplats eller på annat sätt om vi från tid till annan gör ändringar i detta meddelande. Om du fortsätter att använda tjänsterna efter att du fått meddelande om dylika ändringar kommer detta att utgöra ditt samtycke vad beträffar det ändrade meddelandet.

Våra tjänster är inte avsedda för barn under 13 års ålder. Vi samlar inte medvetet in, använder inte och avslöjar inte personuppgifter om besökare som är under 13 år gamla. Om du är under 18 år behöver du samtycke från din förälder eller målsman för att kunna använda våra tjänster och för att kunna ge oss dina personuppgifter.

Denna version av vårt sekretessmeddelande publicerades i maj 2018.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter” avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, kallad ”registrerad person” som kan identifieras direkt eller indirekt. Uppgifterna kan innefatta namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress, platsdata, cookies, samtalsinspelning och liknande information. De kan även innefatta ”speciella personuppgiftskategorier”, till exempel etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller medlemskap i fackföreningar, samt behandling av genetiska data, biometriska data för att på ett unikt sätt identifiera den registrerade personen, data om hälsa eller data som rör en fysisk persons sexliv eller sexuella läggning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan behandla följande personuppgifter:

 • Information som du tillhandahållit. Du kan ge oss information om dig själv genom att fylla i formulär, till exempel kontaktformuläret på vår webbplats, beställa tjänster, begära en offert, beställa en produkt, delta i en tävling, svara på en kampanj, svara på en enkät, söka lediga platser, ladda upp information, skicka e-mail till oss, ringa eller på annat sätt vara i kontakt med oss. Denna information kan innefatta ditt namn, din e-postadress, din faktureringsadress, din leveransadress, ditt telefonnummer, din plats och arbetsplats, din betalningsinformation, innehållet i e-post du skickar till oss och liknande information. 
 • Information om andra. Du kan också tillhandahålla personuppgifter som rör tredje parter, till exempel personer som du arbetar med, personen som betalar för dina beställningar, din vän om du använder vår hänvisningstjänst för att berätta för en vän om våra produkter, tjänster eller kampanjer, samt om andra personer.
 • Information om din enhet.I samband med vart och ett av dina besök på vår webbplats kan vi samla in teknisk information om din enhet, till exempel IP-adress, operativsystem, webbläsare, inställningar för tidszon, webbadressen för den webbplats som du länkade direkt från till vår webbplats, clickstream-data för webbadressen, interaktionsinformation om sidan (till exempel rullning, klick och mouseover) samt sätt som används för att lämna sidan.
 • Information från tredjepartskällor. Detta kan innefatta information som mottagits från kreditreferensbyråer, fraktbolag, våra tjänsteleverantörer och övriga tredje parter.

I allmänhet är du inte skyldig att ge sådan information men det är möjligt att vi utan den inte kan tillhandahålla vissa av våra tjänster till dig. Vi kan kräva att få information från kreditreferensbyråer innan vi ingår ett tjänsteavtal med dig. Vissa personuppgifter är obligatoriska för att vi ska kunna efterleva obligatoriska due diligence-processer för kunder innan vi kan tillhandahålla tjänsterna.

Information om tredje parter bör endast tillhandahållas om du bevisligen har tillstånd att lämna sådan information eller om informationen är offentligt tillgänglig.

Vi kommer att lita på att den information du tillhandahåller är korrekt, fullständig och uppdaterad och du samtycker till att se till att så är fallet.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Behandlingen av personuppgifter görs endast i enlighet med gällande lagstiftning, för följande syften:

 1. Besvara eller reagera på dina frågor, begäranden och övrig kommunikation.
 2. Tillhandahålla tjänsterna, inklusive vår webbplats och relaterade funktioner, försäljning av produkter och tjänster, prenumerationen och övriga tjänster.
 3. Så att leverantörer och tjänsteleverantörer ska kunna utföra vissa funktioner för vår räkning för att tillhandahålla tjänsterna, inklusive, i förekommande fall, webbhotell, lagring av data, identitetsverifiering, tekniska, logistiska och övriga funktioner.
 4. Låta dig använda funktionerna på vår webbplats när du vill göra det.
 5. Skicka anpassad marknadsföringskommunikation till dig enligt vad lagen tillåter eller vad du begärt. Du har rätt att avbryta prenumerationen med e-post till [email protected].
 6. Skicka anpassad reklam till dina enheter, baserat på dina intressen och i enlighet med nedanstående Cookiemeddelande. Du har rätt att inaktivera cookies enligt vad som beskrivs nedan.
 7. Publicera marknadsföringsmaterial, till exempel användarutlåtanden. Om du vill begära att ditt användarutlåtande tas bort, kontakta oss på [email protected].
 8. Arrangera tävlingar, till exempel Cool Idea Award-bidrag. Cool Idea-domarna och auktoriserad personal får åtkomst till ditt bidrag och dina personuppgifter.
 9. Koppla dig till tredjepartsfunktioner, till exempel sociala medier. Vår webbplats kan ha funktioner från sociala medier, till exempel Facebooks Gilla-knapp eller andra funktioner, till exempel knappen Dela detta. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress eller den sida du besöker på vår webbplats och kan konfigurera en cookie för att funktionen ska fungera på rätt sätt. Din interaktion med dessa funktioner omfattas av sekretessmeddelandet från det företag som tillhandahåller dem.
 10. Kontakta tredje parter, till exempel så att vi skickar en engångsinbjudan till en vän som du har hänvisat oss till.
 11. Se till att vår verksamhet är säker och för att förhindra och upptäcka bedrägeri.
 12. Administrera vår verksamhet, inklusive hantering av klagomål, felsökning på webbplatsen, dataanalys, kvalitetskontroll, utbildning av personalen, testning av nya funktioner, studier, statistik och enkäter.
 13. Utveckla och förbättra våra tjänster.
 14. Efterleva gällande lag, inklusive som reaktion på en laglig begäran från en domstol eller tillsynsmyndighet.

Den juridiska basen för vår behandling av personuppgifter för ovan beskrivna ändamål innefattar normalt: 

 • Den behandling som är nödvändig för att genomföra ett kontrakt som vi har ingått med dig eller andra registrerade personer, till exempel behandling för de ändamål som anges i punkterna a), b), c), d) och j).
 • Ditt samtycke, till exempel behandling för de ändamål som anges i punkterna e), f), g), h) och j).
 • Behandling som är nödvändig för våra eller en tredje parts legitima intressen, till exempel behandling för de ändamål som anges i punkterna a), b), c), d), g), i), j),k), l) och m) och som görs på basis av våra legitima intressen för att säkerställa att tjänsterna tillhandahålls på rätt sätt, för att säkerställa verksamhetens och våra användares säkerhet och för att administrera och utveckla verksamheten på rätt sätt.
 • Behandling som är nödvändig för efterlevnad av en juridisk skyldighet som vi omfattas av, till exempel behandling för de ändamål som anges i punkt n).
 • Övriga tillämpliga juridiska skäl.

Cookiemeddelande

Vad är cookies? Vi kan använda cookies och liknande teknik på webbplatsen för att samla in informationen, inklusive personuppgifterna, som beskrivs i detta meddelande. En cookie är en liten bit information som skickas till din webbläsare och lagras på datorns hårddisk, mobiltelefonen eller någon annan enhet. Cookies kan vara förstaparts-, dvs. cookies som webbplatsen du besöker placerar på din enhet, alternativt tredjepartscookies, dvs. cookies som placeras på din enhet via webbplatsen men placeringen görs av tredje parter, till exempel Google. Mer information får du om du besöker www.allaboutcookies.org.

Cookies placerade på vår webbplats. Vi kan till exempel använda följande cookies på vår webbplats:

 • Strikt nödvändiga cookies. Dessa cookies är väsentliga för att du ska kunna förflytta dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Utan dessa cookies går det inte att tillhandahålla de tjänster du har bett om. De tas bort när du stänger webbläsaren. Dessa cookies är förstapartscookies.
 • Dessa cookies samlar in anonym information om hur besökarna använder vår webbplats. Med hjälp av dem kan vi känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökarna förflyttar sig på webbplatsen medan de använder den, samt ungefärliga regioner som besökarna kommer från. Dessa cookies är förstapartscookies. Denna webbplats tar till exempel hjälp av Google Analytics för att kunna analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som ifrågavarande cookie genererar om din användning av webbplatsen (inklusive IP-adressen) skickas till Google. Denna information används sedan för att utvärdera användarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om koncernens webbplatsaktivitet.
 • Med dessa cookies kan webbplatsen komma ihåg de val du gör (till exempel, i förekommande fall, användarnamn, språk eller region du befinner dig i) och tillhandahålla bättre och mer personliga funktioner. Den information som dessa cookies samlar in kan anonymiserad och de kan inte spåra hur du surfar på andra webbplatser. Dessa cookies är förstapartscookies.
 • Målinriktnings- eller reklamcookies. Med dessa cookies kan vi och våra annonsörer tillhandahålla information som är mer relevant för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt för att hjälpa till att mäta hur effektiva reklamkampanjerna är. De kommer ihåg att du har besökt vår webbplats och kan hjälpa oss att sammanställa din profil. Dessa cookies är beständiga och blir kvar på din enhet tills de slutar gälla eller tas bort manuellt.
 • Cookies från sociala medier. Med dessa cookies kan du ansluta till sociala nätverk som Facebook, Twitter, LinkedIn och Google+. Dessa cookies är beständiga och blir kvar på din enhet tills de slutar gälla eller tas bort manuellt.
 • Från tid till annan övriga cookies och liknande teknik.

Vi kan kombinera information från dessa slags cookies och tekniker med information om dig från andra källor.

Samtycke till cookies och möjlighet att välja bort dem. När du använder våra tjänster antar vi att du vill låta oss placera cookies på din enhet. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Om du eller någon annan som använder din enhet ändå vid något tillfälle vill återta samtycket kan du acceptera eller vägra acceptera cookies genom att ändra webbläsarens inställningar. Läs mer om hur du inaktiverar cookies för din webbläsare här. Om du vägrar acceptera cookies är det möjligt att du inte får den fullständiga upplevelsen av vissa interaktiva funktioner på vår webbplats, våra plattformar och i våra tjänster.

Du kan också välja bort tredjepartscookies genom att välja lämpliga alternativ på http://www.youronlinechoices.com/uk.

Utlämnande av personuppgifter

I vissa situationer kan vi vilja eller bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter. Dessa scenarier innefattar utlämnande av information till:

 • Företag i vår koncern runtom i världen, inklusive inom EU, i USA, i Japan eller någon annanstans.
 • Våra leverantörer och tjänsteleverantörer för att underlätta tillhandahållandet av tjänsterna, inklusive webbhotell, identitetsverifiering (för att verifiera din identitet gentemot offentliga databaser), kundtjänst, portalen för jobbansökning, betalningsplattformen, analys, konsulter, till exempel för att säkerställa säkerhet och integritet för vår verksamhet, inklusive våra databaser och system och för kontinuitet i verksamheten.
 • Förutsatt att det föreligger lämplig juridisk basis, till exempel samtycke, våra reklam- och marknadsföringspartner som gör det möjligt för oss att till exempel tillhandahålla anpassade annonser till dina enheter eller som kan kontakta dig med post, e-post, telefon, SMS eller på annat sätt.
 • Den som betalar, till exempel din arbetsgivare eller huvudman som betalar för våra produkter och tjänster.
 • Juridiska personer som är efterföljande företag eller partner, antingen tillfälligt eller permanent, för joint venture, samarbete, finansiering, försäljning, fusion, omorganisering, ändring av juridisk form, avveckling eller liknande händelse som rör vår verksamhet. I händelse av fusion eller försäljning överförs dina personuppgifter permanent till efterföljande företag.
 • Offentliga myndigheter då vi måste göra så enligt lag.
 • Övriga tredje parter om du har gett samtycke till det.

Internationell överföring av dina personuppgifter

Vi kan överföra dina personuppgifter till en tredje part i länder utanför det land där personuppgifterna ursprungligen samlades in för vidare behandling i enlighet med de ändamål som anges ovan. Det är i synnerhet möjligt att dina personuppgifter kan överföras till USA och övriga länder inom företagen i vår koncern. I så fall ser vi till att lämpliga överföringsmekanismer, till exempel standardmässiga avtalsbestämmelser, används för att garantera en tillräcklig dataskyddsnivå.

Om vi överför personuppgifter till privata organisationer utomlands, till exempel till våra leverantörer och tjänsteleverantörer, kommer vi att enligt vad som krävs i tillämplig lag säkerställa att dina integritetsrättigheter skyddas på tillräckligt sätt. Detta gör vi med lämpliga tekniska, organisationsmässiga, avtalsmässiga eller andra lagliga metoder, till exempel standardmässiga avtalsbestämmelser. I dylika fall kan du kontakta oss för att få en kopia över dylika skyddsmekanismer.

Förvaring av personuppgifter

Vi förvarar personuppgifter så länge detta är nödvändigt för ovan nämnda ändamål, eller längre om så krävs i lag. Kontakta oss för ytterligare uppgifter om tillämpliga förvaringsperioder.

 

För statistiska ändamål kan vi behålla en anonymiserad form av dina personuppgifter som inte längre hänvisar till dig under längre tid, i den mån som vi har ett legitimt och lagligt intresse för detta.

 

Skydd för personuppgifter

 

Vi använder lämpliga tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder för att försöka förhindra otillåten åtkomst till dina personuppgifter. Vissa av dessa åtgärder innefattar krypteringsprogram, brandväggar samt användning av Secure Socket Layers-protokoll (SSL). Vi erbjuder tvåstegsverifiering då du får åtkomst till ditt konto online.

 

Du bör ändå vara medveten om att överföring av information över internet aldrig är helt säker. Även om vi kan göra vårt yttersta för att se till att våra system är säkra kan vi inte kontrollera hela internet och vi kan därför inte garantera att din information är säker då den överförs till och från vår webbplats.

 

Om du har skapat eller mottagit ett lösenord eller en verifieringslänk som gör att du kan få åtkomst till vissa delar av vår webbplats eller vårt innehåll, ansvarar du för att se till att den informationen förblir konfidentiell. Vi ber att du inte delar dylik information med någon annan.

 

Den registrerades rättigheter

 

Registrerade personer kan ha ett antal olika rättigheter som rör deras personuppgifter. För mer information om dina dataskyddsrättigheter, besök ICO:s webbplats.

 

 • Rätt för registrerad person att begära åtkomst (SAR - subject access request). Registrerade personer har rätt att skriftligen begära kopior av sina personuppgifter. Efterlevnad av dylika begäranden är ändå föremål för vissa begränsningar och undantag och är även beroende av andra personers rättigheter. Varje begäran bör specificera att det rör sig om en åtkomstbegäran (SAR). Det kan även vara nödvändigt för dig att i förekommande fall uppvisa legitimation och eventuell betalning om detta är tillåtet enligt lag.
 • Rätt att få uppgifterna rättade. Registrerade personer har rätt att begära att vi ska rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt att återta samtycke. Registrerade personer får när som helst återta sitt samtycke till behandlingen av deras personuppgifter som vi utför på basis av deras tidigare samtycke. Återtagandet påverkar ändå inte lagligheten i att behandlingen görs baserat på tidigare samtycke.
 • Rätt att invända mot behandling, inklusive automatisk behandling och profilering. Profilering kan utföras av företagsadministrativa skäl, till exempel för att övervaka trender i användarbesök till webbplatsen och för att tillhandahålla relevanta annonser till användarnas enheter. Vi kommer att efterleva giltiga invändningar mot detta, förutom om vi har tvingande och överskuggande legitima skäl till att fortsätta behandlingen eller om vi har andra lagliga skäl att vägra tillmötesgå en dylik invändning. Vi kommer att efterleva alla giltiga fall där någon tjänst väljs bort eller liknande begäranden i samband med marknadsföringsmeddelanden.
 • Rätt till borttagande. Registrerade personer har rätt att begära att vi tar bort deras personuppgifter. Vi kommer att efterleva dessa begäranden, förutom om vi har lagliga skäl att inte göra det. Det kan till exempel förekomma överskuggande legitima skäl till att behålla personuppgifter, till exempel vår lagenliga skyldighet att bevara våra affärsregister.
 • Begränsning. Vi kommer att begränsa vår behandling av personuppgifter då vi hanterar registrerade personers begäranden i olika situationer, förutom om det föreligger laglig grund för att inte göra så, till exempel en juridisk skyldighet att fortsätta behandla dina personuppgifter på ett visst sätt.
 • Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan registrerade personer begära att registeransvarig tillhandahåller en kopia av deras personuppgifter i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format och att få detta överfört till en annan leverantör av samma eller liknande tjänster. Vi anser inte att denna rätt gäller för våra tjänster. I den mån som den gör det kommer vi ändå att efterleva en dylik begäran om överföring. Notera att överföring till en annan leverantör inte medför att den registrerade personens personuppgifter raderas. De kan fortfarande bevaras för legitima och lagliga ändamål.
 • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. Vi rekommenderar att registrerade personer kontaktar oss om de har frågor eller klagomål i samband med hur vi behandlar deras personuppgifter. Varje registrerad person har dock rätt att direkt kontakta relevant tillsynsmyndighet. En lista över tillsynsmyndigheter finns här.

 

Tredje parters webbplatser

Tredje parters policyer som rör relaterade tjänster och erbjudanden (till exempel YouTube och Facebook) som är länkade till eller från våra tjänster, har egna sekretessmeddelanden som du kan läsa genom att klicka på motsvarande länk på deras respektive webbplatser. Eftersom vi inte har någon kontroll över deltagande handlares och andra tredje parters policyer eller förfaranden, ansvarar vi inte för sekretessförfarandena eller innehållet på dessa webbplatser. Vi rekommenderar att du läser deras policyer innan du tillhandahåller några personuppgifter eller genomför några transaktioner med dem.

 

 

Proto Labs, Inc. (”Protolabs”) ”Cool Idea! Award-programmet” (”programmet”) och deltagande i detta regleras i alla hänseenden av dessa villkor (”villkoren”). Alla sökande som deltar i programmet förstår till fullo och utan förbehåll att de är bundna av och att de godkänner dessa villkor och de beslut som fattas av Protolabs och dess programpersonal (inklusive men inte begränsat till beslut som rör sökandes lämplighet, ansökningar och bidrag, val av mottagare av utmärkelser, incitament och hedersvärda omnämnanden samt utdelning av utmärkelser) som är slutgiltiga och bindande i alla hänseenden.

1. ALLMÄNT

Syftet med detta program är att tillhandahålla etableringsstöd till produkformgivare som har bra idéer. Under programmets gång kommer Protolabs att utvärdera sökande och deras inlämnade designidéer och dela ut utmärkelser till sökande som har en bra designidé. Utmärkelsen består av ett belopp i dollar som fastställs av Protolabs och som kan användas till Protolabs tjänster för att tillverka prototyper och/eller delar till sökandens idé. Ibland under programmets gång kan Protolabs även visa erkännande för vissa sökande som då istället för en utmärkelse får ett hedersvärt omnämnande i programmet. En del av det hedersvärda omnämnandet består av att sökanden får en rabatt, som anges nedan, från Protolabs som kan användas till Protolabs tjänster för att tillverka prototyper och/eller delar till sökanden. 2016 års utgåva av programmet har avslutats och 2017 års program kommer att inledas den 1 januari 2017. Ovanstående är endast en allmän beskrivning av programmet, och programmet omfattas av villkoren som anges nedan.

2. BEHÖRIGHET

Om sökanden är en enskild person måste sökanden vara permanent och lagligt bosatt i en av USA:s femtio (50) delstater eller i District of Columbia, och vara minst tjugoett (21) år. Om sökanden är annat än en enskild person måste den vara en juridisk person (till exempel ett aktiebolag eller ett företag) som är organiserat enligt lagarna i en av de femtio (50) delstaterna i USA eller District of Columbia, och den enskilda person som registrerar organisationen som sökande måste vara permanent och lagligt bosatt i en av USA:s femtio (50) delstater eller District of Columbia, och vara minst tjugoett (21) år och behörig att registrera organisationen i programmet. Programmet är ogiltigt utanför USA:s femtio (50) delstater och District of Columbia samt där det är förbjudet eller begränsat genom lag. Anställda, tjänstemän och chefer på Protolabs och dess moderbolag, dotterbolag, avdelningar, filialer, reklambyråer, PR-byråer, marknadsföringsbyråer, utomstående domare, nära familjemedlemmar (definierat som föräldrar, makar, barn, syskon, mor- och farföräldrar och deras makar) eller medlemmar av samma hushåll (vare sig de är släkt eller ej) till en sådan anställd, tjänsteman, chef och utomstående domare får inte ansöka eller delta. En utomstående domare kommer inte att bedöma ett bidrag som lämnats in av en person som är anställd i samma organisation som domaren. Om en utmärkelse av någon anledning inte kan delas ut av Protolabs till en enskild sökande (inklusive men inte begränsat till om företagspolicys eller andra policys hos sökandens arbetsgivare hindrar honom eller henne från att ta emot utmärkelsen) har Protolabs efter eget gottfinnande rätt att diskvalificera sökanden. Programmet och eventuella webbsidor och annonser som tillhör detta är endast avsett att visas inom USA och District of Columbia, och sökande måste befinna sig i USA eller District of Columbia när de registrerar sig, ansöker och deltar i programmet. Programmet är ogiltigt utanför USA:s femtio (50) delstater och District of Columbia samt där det är förbjudet eller begränsat genom lag.

3. ANSÖKNINGSPERIOD FÖR PROGRAMMET

Programmet utförs i fyra ansökningsperioder under kalenderåret. Ansökningsperioden börjar var tredje månad under ett kalenderår kl. 00.01 Central standard time (”CT”) den första dagen i januari, april, juli och oktober (utgör vardera en ”programperiod”). På programmets webbplats hittar du officiella start- och slutdatum för varje programperiod. Ansökningar som lämnats in under en programperiod kan endast komma i betraktning för en utmärkelse under denna programperiod (bedömningsperioden). Protolabs är inte skyldiga att betrakta en ansökan som lämnats in under en programperiod i en efterföljande programperiod. Protolabs avgör på egen hand om ett bidrag har lämnats in under en viss programperiod.

4. SÅ HÄR ANSÖKER DU
 1. Gå till ansökningsdelen på programmets webbplats protolabs.com/cool-idea (”programmets webbplats”) under programperioden. Följ uppmaningarna och anvisningarna på skärmen om att fylla i och skicka in programregistreringsformuläret, ansökningsinformationen och ladda upp din designidé (som definieras och beskrivs i avsnitt 4(b) nedan). För att komma i betraktning till programmet måste en behörig sökande lämna in all registrerings- och ansökningsinformation som krävs, och den inlämnade designidén måste uppfylla kraven i dessa villkor och eventuella ytterligare krav som anges på programmets webbplats (inklusive men inte begränsat till krav på inlämningsformat). Vid tidpunkten för inlämning av programmaterial ska de aktuella villkoren på programmets webbplats läsas igenom (detta kan inkludera uppdateringar eller ändringar efter den första eller de efterföljande publiceringarna av dessa villkor). Sökandens programregistrering, ansökning och designidé måste tas emot av Protolabs under programperioden. Att lämna in massbidrag eller bidrag som genereras av ett skript, makro eller användning av automatiserade enheter är förbjudet och kommer att resultera i diskvalificering. GRÄNS: Varje sökande får lämna in högst fyra (4) ansökningar och tillhörande designidéer per kalenderår, under förutsättning att varje ansökan och tillhörande designidé lämnas in separat av sökanden och att varje designidé är markant annorlunda (detta avgör Protolabs efter eget gottfinnande). När en sökande registrerar sig i programmet godkänner och samtycker han eller hon till användningsvillkoren och integritetspolicyn på Protolabs webbplats. Normala kostnader tillkommer för internetåtkomst och -användning i sökandens onlinetjänst.
 2. En inlämnad ”designidé” måste uppfylla följande krav:
 3. Det måste vara en formgivning som kan tillverkas additivt, CNC-maskinbearbetas eller formsprutas och som Protolabs kan tillverka.
 4. Formgivningen måste bestå av en 3D CAD-modell och uppfylla uppladdningskraven som anges på programmets webbplats.

III. Eventuella skriftliga formgivningsspecifikationer måste vara på engelska.

 1. Formgivningen måste vara helt originell för sökanden (en originell skapelse är ett resultat av sökandens egna tankar och det är INTE en kopia eller imitation; att modifiera, förbättra eller förändra tredje mans redan befintliga arbete räknas inte som sökandens originella skapelse).
 2. Formgivningen får INTE göra intrång i, tillskansa sig eller överträda tredje mans rättigheter, inklusive men inte begränsat till patent, företagshemligheter, upphovsrätt, varumärken eller annan immaterialrätt eller äganderätt, och får INTE införliva eller inkludera någonting som skulle kräva samtycke av tredje man för användningen av sökandens designidé i enlighet med rättigheterna som beviljats av sökanden i samband med programmet (inklusive men inte begränsat till bestämmelserna i avsnitt 5(b) nedan).
 3. Formgivningen får inte vara föremål för en faktisk eller hotande rättstvist eller talan.

VII. Formgivningen får INTE ha publicerats tidigare eller ha vunnit någon annan utmärkelse.

VIII. The part must NOT be subject to ITAR (International Trade in Arms Regulations) or other export restrictions or be the subject of a government contract or grant; and

 1. Formgivningen får INTE vara oanständig, stötande eller olämplig. Protolabs avgör efter eget gottfinnande om alla krav efterlevs.
 2. Varje sökande framställer och garanterar att sökandens designidé som lämnats in till programmet uppfyller inlämningskraven som anges i avsnitt 4(b) ovan. Varje sökande samtycker härmed till att gottgöra och hålla Protolabs och dess moderbolag, dotterbolag och filialer samt tjänstemän, chefer, anställda, agenter, företrädare, efterträdare och övertagare skadeslösa från och mot alla slags anspråk, krav, stämningar, domar, förluster, kostnader eller utlägg av något som helst slag (inklusive rimliga advokatkostnader) som uppstår direkt eller indirekt från en överträdelse eller påstådd överträdelse mot sökandens garantier, framställningar eller avtal nedan eller från sökandens deltagande i programmet.
 3. Underlåtenhet att lämna in all nödvändig information, material och inlämningar på det sätt som krävs enligt dessa villkor kan resultera i diskvalificering. Bevis på inlämning anses inte vara bevis på att Protolabs har mottagit ditt material. Alla sökande, registreringar, designidéer och andra inlämningar i detta program ska verifieras av Protolabs. Varje sökande samtycker till att samarbeta med Protolabs och dess företrädare i samband med alla verifieringsaktiviteter. Alla sökande, registreringar, designidéer eller andra inlämningar i detta program som inte följer någon aspekt av dessa villkor, något som Protolabs avgör efter eget gottfinnande, kan avvisas av Protolabs och sökanden blir då diskvalificerad.
5. URVAL, MEDDELANDE, SKYLDIGHETER FÖR DEN SOM TAR EMOT UTMÄRKELSEN
 1. En behörig sökande som har lämnat in en bra designidé, något som Protolabs avgör efter eget gottfinnande, är en potentiell mottagare av utmärkelsen. Kriterierna för valet av vem eller vilka som får utmärkelsen fastställs av Protolabs och utomstående domare efter eget gottfinnande. Protolabs och utomstående domare överväger även utmärkelsens relativa effekt på sökandens övergripande projekt när de fattar beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen. Mottagarna av utmärkelsen fastställs med jämna mellanrum av Protolabs och utomstående domare. När Protolabs och utomstående domare granskar ansökan har de också möjlighet att ställa frågor till sökanden. Sökanden ansvarar för alla sina kostnader och utlägg i samband med programmet, inklusive men inte begränsat till att formge och lämna in designidén. En potentiell mottagare av utmärkelsen måste uppfylla alla krav i dessa villkor och för att få ta emot en utmärkelse krävs att alla krav har uppfyllts.
 2. En potentiell mottagare av utmärkelsen meddelas personligen eller per telefon eller brev (med post eller bud) och/eller med e-post. Den potentiella mottagaren av utmärkelsen måste, för att få göra anspråk på utmärkelsen, skriva under en bestyrkt sanningsförsäkran eller ett lämplighetsintyg, en ansvarsfriskrivning och en publiceringsfriskrivning (en ”sanningsförsäkran/friskrivning”) på de(t) formulär som tillhandahålls av Protolabs och returnera det(m) till Protolabs. Om sökanden inte är en fysisk person måste sanningsförsäkran/friskrivningen skrivas under av en behörig företrädare för sökanden. SANNINGSFÖRSÄKRAN/FRISKRIVNINGEN INNEHÅLLER EN LICENS FRÅN SÖKANDEN TILL PROTOLABS OCH DESS TILLTÄNKTA EFTERTRÄDARE OM ATT ANVÄNDA SÖKANDENS DESIGNIDÉ (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SJÄLVA FORMGIVNINGEN OCH MINNESBILDER AV PROTOLABS TILLVERKNINGSPROCESS FÖR FORMGIVNINGEN) FÖR PROTOLABS SÄLJFRÄMJANDE SYFTEN OCH/ELLER INFORMATIONSSYFTEN PÅ VALFRITT SÄTT ELLER MEDIA (SOM ANTINGEN FINNS NU ELLER SENARE), UTAN YTTERLIGARE BETALNING, MEDDELANDE, BEHANDLING, TILLSKRIVNING ELLER SAMTYCKE. LICENSEN ANGES I DETALJ I SANNINGSFÖRSÄKRAN/FRISKRIVNINGEN. Sanningsförsäkran/friskrivningen måste returneras till Protolabs före det datum och/eller den tid som anges i sanningsförsäkran/friskrivningen. Om den potentiella mottagaren av utmärkelsen inte kan kontaktas inom tio (10) dagar efter det första försöket att kontakta den potentiella mottagaren, eller om den potentiella mottagaren inte returnerar sanningsförsäkran/friskrivningen inom den angivna tidsfristen, eller om den potentiella mottagaren eller den potentiella mottagarens formgivning eller andra inlämningar är olämpliga, eller om den potentiella mottagaren inte följer villkoren, kan den potentiella mottagaren diskvalificeras. Protolabs ansvarar inte för en potentiell mottagares underlåtenhet att ta emot Protolabs meddelande eller de nödvändiga dokumenten av vilken som helst anledning, eller en sådan potentiell mottagares oförmåga att returnera de nödvändiga dokumenten av vilken som helst anledning.
 6. UTMÄRKELSER
 1. I enlighet med bestämmelserna i dessa villkor kan en summa på högst 250 000 USD delas ut på en gång eller i 2017 års delutbetalningar. Antalet mottagare av utmärkelsen och summan för varje utmärkelse i detta program fastställs av Protolabs efter eget gottfinnande. Om det inte finns några sökande eller bara ett begränsat antal sökande som har godtagbara designidéer i programmet, så kan Protolabs efter eget gottfinnande bestämma att inte dela ut några utmärkelser eller begränsa beloppet för utmärkelserna. Protolabs beslut, i fråga om mottagaren(na) av utmärkelser i detta program, är slutgiltigt och bindande för sökandena. Beslutet går inte att granska eller bestrida. Protolabs behöver inte lämna några skäl som stöd för sitt beslut.
 2. En utmärkelse består av och är begränsat till ett belopp i dollar som specificeras av Protolabs. En utmärkelse kan endast användas av en mottagare av Protolabs 3D-tryckning, maskintjänster och/eller formsprutningstjänster i samband med tillverkningen av prototyp(er) och/eller delar av Protolabs med hjälp av mottagarens designidé (det kan till exempel handla om att göra en prototyp eller en kort tids tillverkning av produktionsdelar) och tillhörande leverans- och expeditionsavgifter. Prototypen(erna) och/eller de delar som tillverkats av Protolabs för en mottagare med hjälp av mottagarens utmärkelse måste vara för mottagarens egen användning och får inte säljas vidare av mottagaren eller på mottagarens uppdrag. En utmärkelse måste ha använts till sin helhet av mottagaren inom nittio (90) dagar efter att Protolabs har meddelat mottagaren om utmärkelsen. En utmärkelse betraktas som ”använd” när mottagaren har lämnat en beställning till ProtoLabs med hjälp av den designidé som lämnades in i samband med programmet. Oanvända delar av en utmärkelse ska betraktas som förverkade och kan inte lösas in mot kontanter. All användning av en utmärkelse omfattas av Protolabs då gällande standardförsäljningsvillkor som för närvarande finns på protolabs.com/quote-terms-and-conditions.
 3. Utmärkelser delas ut ”I BEFINTLIGT SKICK” utan garanti, framställning eller ansvarsförbindelse, uttrycklig eller underförstådd, faktisk eller i kraft av lag, som görs av Protolabs eller för vilken Protolabs ska vara ansvarig annat än en vanlig uttrycklig försäkran som görs av Protolabs till dess kunder med hänsyn till delar som tillverkats av Protolabs, inklusive men inte begränsat till UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL. Utmärkelser är ej överlåtbara, icke förhandlingsbara och kan inte lösas in mot kontanter eller kredit. Utmärkelser måste godkännas som utdelade. Det går inte att byta ut utmärkelsen, med undantag för Protolabs som förbehåller sig rätten (men som inte har någon skyldighet) att byta ut en utmärkelse (eller en del av en sådan) mot en annan utmärkelse av lika eller högre värde om en tillämplig utmärkelse (eller en del av en sådan) inte är tillgänglig av någon anledning, vilket fastställs av Protolabs efter eget gottfinnande. Varje mottagare är ensamt och fullt ansvarig för eventuella och samtliga kostnader, avgifter, skatter, beräknade belopp och utlägg som är förenade med en utmärkelse, och dess inlösen, mottagande och användning, inklusive men inte begränsat till alla federala, delstatliga och lokala skatter för utmärkelsen. Om tillämpligt kommer ett IRS-formulär 1099 att utfärdas för mottagaren av utmärkelsen på utmärkelsebeloppet. Mottagare av utmärkelsen avstår från rätten att begära ersättning för kostnader i samband med mottagandet av utmärkelsen, och det gäller alla kostnader för verifiering, inlösen eller resekostnader vid inlösen av utmärkelsen. Om mottagaren inte följer ovanstående villkor eller några andra villkor i detta program kan han eller hon bli diskvalificerad och förlora sin utmärkelse. Mottagaren får ingen ersättning om han eller hon förlorar sin utmärkelse.
7. HEDERSVÄRT OMNÄMNANDE
 1. Ibland under programmets gång kan Protolabs även visa erkännande för vissa sökande som då istället för en utmärkelse får ett hedersvärt omnämnande i programmet. Kriterierna för valet av hedersvärt omnämnande och valet av sökande som får ett hedersvärt omnämnande fastställs av Protolabs efter eget gottfinnande. En sökande som får ett hedersvärt omnämnande beviljar Protolabs rätten att använda sökandens namn, biografi, bild, hemstad och delstat på Protolabs webbplatser (inklusive programmets webbplats) i säljfrämjande syften, globalt, för all framtid och utan föregående meddelande, betalning, tillskrivande, övervägande eller samtycke. Protolabs och sökanden bekräftar dock att rätten att använda eller visa sökandens designidé är specifikt undantagen från sådant tillstånd för sådana syften. En potentiell sökande som får ett hedersvärt omnämnande meddelas personligen eller per telefon eller brev (med post eller bud) och/eller med e-post.
 2. En sökande som får ett hedersvärt omnämnande har rätt att få en engångsrabatt som kan användas på en beställning av Protolabs tjänster för att tillverka prototyper och/eller delar för sökandens designidé. Rabatten är på tjugofem procent (25 %) på ett beställning som inte överstiger 40 000 USD och rabatten får inte överstiga 10 000 USD. Om en beställning till exempel görs på 45 000 USD blir den högsta rabatten 10 000 USD (25 % x 40 000). För att vara giltig måste beställningen göras inom sex (6) månader efter att sökanden fick det hedersvärda omnämnandet av Protolabs, och beställningen omfattas av Protolabs då gällande standardförsäljningsvillkor. Rabatten omfattas av tillämpliga restriktioner, begränsningar och villkor för utmärkelsen som anges i avsnitt 7 (inklusive men inte begränsat till utnyttjande av tjänster som använder sökandens designidé; ingen vidareförsäljning av prototyper och delar; garantibegränsning; rabatten är ej överlåtbar och kan inte lösas in mot kontanter eller kredit; rabatten måste godkännas när den har delats ut etc.). Mottagaren ansvarar fullt för eventuella tillämpliga federala, delstatliga och lokala skatter och beräknade kostnader. Godkännandet och utnyttjandet av rabatten omfattas av alla tillämpliga federala, delstatliga och lokala lagar, bestämmelser och föreskrifter.
8. ALLMÄNNA VILLKOR

Protolabs förbehåller sig rätten att när som helst begära att sökanden fyller i, undertecknar och till Protolabs överlämnar ytterligare dokument på de formulär som tillhandahålls och inom den tidsfrist som anges av Protolabs. I annat fall kan sökanden bli diskvalificerad. Protolabs förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera dessa villkor utifrån sin erfarenhet med att genomföra programmet och/eller sökandens reaktioner på programmet. Protolabs förbehåller sig även rätten att efter eget gottfinnande upphöra med, modifiera eller stänga programmet, om Protolabs anser att det finns misstänkta eller faktiska bevis på elektroniskt eller icke-elektroniskt manipulerande med någon del av programmet, eller om virus, programfel, obehörig ingripande åtgärd, bedrägeri, tekniska svårigheter, force majeure eller fel av annat slag som ligger utanför Protolabs rimliga kontroll, som fördärvar eller påverkar administrationen, säkerheten, rättvisan, integriteten eller korrekt utförande av programmet. I sådant fall förbehåller sig Protolabs rätten att efter eget gottfinnande (men är inte skyldigt att) dela ut en eller flera utmärkelser till en eller flera mottagare utifrån ovanstående urvalskriterier från lämpliga, icke-misstänkta ansökningar som mottagits innan den misstänkta skadan inträffade. Eventuella ändringar eller uppdateringar av dessa villkor, eller uppsägning, modifiering eller avstängning av programmet beskrivs på programmets webbplats. Vid tidpunkten för inlämning av programmaterial ska de aktuella villkoren på programmets webbplats läsas igenom (detta kan inkludera uppdateringar eller ändringar efter den första eller de efterföljande publiceringarna av dessa villkor). Protolabs förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera sökande som manipulerar ansökningen eller inlämningsprocessen eller driften av programmet eller som agerar i strid mot dessa villkor eller på ett osportsligt eller negativt sätt. En person som medvetet försöker skada en webbplats eller undergräva programmets rättmätiga drift bryter mot straffrätten och civilrätten. Om ett sådant försök görs förbehåller sig Protolabs rätten att begära skadestånd eller annan gottgörelse från denna person i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Om Protolabs inte verkställer någon bestämmelse i dessa villkor, ska det inte betraktas som ett avstående från denna bestämmelse eller från några andra bestämmelser i dessa villkor.

9. FRISKRIVNING

Varje sökande som deltar i programmet samtycker till att för alltid och oåterkalleligt FRISKRIVA, ANSVARSBEFRIA, GOTTGÖRA OCH HÅLLA Protolabs och dess moderbolag, dotterbolag, avdelningar och filialer SKADESLÖSA samt alla personer och enheter som ansvarar för att erbjuda, driva, fullgöra, administrera, marknadsföra eller främja programmet eller tillhandahålla en utmärkelse samt anställda, tjänstemän, chefer, ägare, företrädare, agenter, arvingar, efterträdare, övertagare och försäkringsgivare för var och en av dem (gemensamt kallade ”berättigade personer”) från och mot alla förluster, anspråk, skadestånd, ansvarsskyldigheter, kostnader eller utlägg (gemensamt kallade ”förluster”) som uppstår helt eller delvis, direkt eller indirekt, från sökandens ansökning och/eller deltagande i programmet och/eller sökandens mottagande eller utnyttjande av en utmärkelse som delats ut i programmet. Ovanstående friskrivning inkluderar men är inte begränsad till all ANSVARSSKYLDIGHET, KROPPSSKADA, DÖD, FÖRLUST ELLER SKADA på sökanden eller tredje man som uppstår helt eller delvis, direkt eller indirekt från en utmärkelse eller utnyttjandet av en utmärkelse, utmärkelsen, godkännande, innehav, utnyttjande eller missbruk av en utmärkelse samt från ansökningen och deltagandet i programmet. Varje sökande FÖRPLIKTAR SIG vidare ATT INTE STÄMMA någon av de berättigade personerna för något som har med ovanstående friskrivning att göra, och inte heller att uppmana eller hjälpa tredje man att göra det. Detta är en fullständig FRISKRIVNING och BEFRIELSE från alla anspråk och rättigheter för varje sökande gentemot de berättigade personerna och inga åtgärder kommer att vidtas av eller på vägnar av en sökande som gäller sådana anspråk och rättigheter. Dessa villkor, inklusive detta stycke 9, ska vara bindande för varje sökande och hans eller hennes efterträdare, övertagare, person som överlåter sin rätt, försäkringsgivare, arvingar, närmaste anhörig, verkställare, företrädare samt juridiska och personliga ombud.

10. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Protolabs ansvarar inte för: (a) felaktig eller oriktig avskrift av registreringen, ansökan eller programinformationen eller försenad, förlorad, stulen, obegriplig, oläslig, skadad, förvanskad, ändrad, ofullständig eller feladresserad ansökan eller ansökan som tagits emot via otillåtna eller olagliga kanaler; samtliga fall kommer att diskvalificeras, (b) tekniska fel av något slag, inklusive men inte begränsat till funktionsstörning på telefon, online-datasystem, datorutrustning, webbplats, serverleverantör, nätverk, hårdvara eller mjukvara, (c) otillgänglighet eller oåtkomlighet av någon webbplats eller tjänst, (d) obehörig ingripande åtgärd i någon del av ansökningsprocessen eller programmet, (e) utskriftsfel, typografiska fel, elektroniska fel eller mänskliga fel som kan förekomma i erbjudandet eller administrationen av programmet eller i behandlingen av ansökningarna, (f) oförrätt eller skada på personer eller egendom som kan orsakas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av sökandens deltagande i programmet, inklusive men inte begränsat till sökandens dator som kan orsakas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av sökandens deltagande i programmet eller av att titta på, spela upp, ladda upp eller ladda ner material till eller från Protolabs webbplats(er), oavsett om materialet har tagits fram av Protolabs eller av tredje man och oavsett om materialet är kopplat till Protolabs webbplats via en hypertextlänk.

11. TVISTER

Sökanden samtycker till att: (a) alla tvister, anspråk och föremål för talan som uppstår ur eller har samband med programmet eller utmärkelserna ska lösas individuellt utan att vidta någon form av stämning i grupp och ska endast och exklusivt lösas i en federal eller delstatlig domstol i Minneapolis, Minnesota; sökanden hänskjuter till ensamt och exklusivt domstolsforum för personer till nämnda domstolar i delstaten Minnesota för sådan tvist och avstår oåterkalleligt från alla rättigheter om att göra invändningar mot denna jurisdiktion, (b) alla anspråk, domstolsutslag och utslag ska begränsas till faktiska ådragna kontantutlägg, men inte under några omständigheter advokatkostnader och (c) inte under några omständigheter ha tillåtelse att få utslag, och sökanden avstår härmed från alla rättigheter att hävda skadeståndsrelaterade skador, oförutsedda skador och följdskador och andra skador utom faktiska kontantutlägg samt alla rättigheter om att öka multiplicera eller på annat sätt öka skadeståndet. Alla frågor som rör konstruktionen, giltigheten, tolkningen och verkställbarheten i dessa villkor, eller sökandens eller Protolabs rättigheter och åtaganden i samband med programmet ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Minnesota, utan att ge verkan på lagval eller lagkonflikter i bestämmelser (antingen det är i delstaten Minnesota, USA eller i någon annan jurisdiktion) som skulle ge upphov till tillämpning av lagar i någon annan jurisdiktion än i delstaten Minnesota.

12. PROGRAMADMINISTRATÖR

Programmet arrangeras och administreras av Proto Labs, Inc., 5540 Pioneer Creek Drive, Maple Plain, Minnesota 55359, USA.