Juridisk information

Den information och de material som är tillgängliga på eller från denna webbplats skyddas av amerikansk och internationell upphovsrättslagstiftning, och är upphovsrättsligt skyddade verk som tillhör Proto Labs, Inc. Obehörig användning, kopiering, distribuering, mångfaldigande, publicering eller modifiering av denna information eller dessa material kan bryta mot federal, delstatlig eller internationell varumärkeslagstiftning, rättspraxis, patentlagstiftning och/eller amerikansk eller internationell upphovsrättslagstiftning. Den som överträder detta kan bli föremål för rättsliga åtgärder. 

Proto Labs®, ProtoQuote®, Protomold®, FirstQuote®, Firstcut® och Fineline® är registrerade varumärken som tillhör Proto Labs, Inc. Alla övriga Proto Labs varumärkes- eller produktnamn eller logotyper på den här webbplatsen, inklusive Real Parts. Really Fast™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Proto Labs, Inc. Att ett varumärke, ett produktnamn eller en logotyp saknas på denna lista utgör inget avstående från några av Proto Labs varumärkesrätter eller övriga immaterialrätter som gäller detta namn eller denna logotyp.

Inget som finns på webbplatsen bör tolkas som en – underförstådd – upplåtelse av en licens eller rättighet att använda några varumärken som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Proto Labs, Inc.

Du är välkommen att använda Proto Labs webbplatser, såsom protolabs.se, protolabs.com, protomold.com, firstcut.com och andra webbplatser som visar dessa villkor (gemensamt kallade ”webbplatsen”). Webbplatsen drivs av Proto Labs, Inc. (”Proto Labs”, ”vi” eller ”oss”) med säte på 5540 Pioneer Creek Drive, Maple Plain, Minnesota 55359.  

TJÄNSTER
Via webbplatsen kan du få information om våra tjänster, begära en offert genom våra offertverktyg Proto Quote® eller First Quote® online, beställa produkter och utnyttja andra tjänster som vi erbjuder ibland (gemensamt kallade ”tjänster”). Din åtkomst till och användning av webbplatsen och tjänsterna omfattas av följande villkor (”villkor”) och all tillämplig lagstiftning.

DITT SAMTYCKE
Ta några minuter och läs igenom dessa villkor innan du använder webbplatsen. Din användning av webbplatsen kräver att du godkänner och följer dessa villkor, online-integritetspolicyn, ProtoQuote, beställningsvillkoren samt försäljningsvillkoren (om tillämpligt) samt andra meddelanden och ”klickbara” avtal som vi kan fastslå och lägga upp ibland som alla införlivas genom hänvisning i detta dokument. När du besöker eller surfar på vår webbplats eller använder tjänsterna accepterar du dessa villkor utan begränsning eller förbehåll. Om du inte samtycker till dessa villkor har du inte rätt att få åtkomst till eller använda webbplatsen eller tjänsterna.

ÄNDRINGAR
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande, genom att lägga upp en reviderad version av dessa villkor under länken ”Användningsvillkor” längst ner på varje sida på denna webbplats. Om du fortsätter använda webbplatsen efter att vi har lagt upp reviderade villkor samtycker du till att du är bunden av de reviderade villkoren.

ÄGANDERÄTT
Innehåll
Om inte annat anges skyddas webbplatsen och tjänsterna tillsammans med deras formgivning, text, innehåll och annat som har med webbplatsen och tjänsterna (”innehåll”) att göra av tillämplig upphovsrätts-, varumärkes- eller annan äganderättslagstiftning (inklusive men inte begränsat till immaterialrätt) och alla rättigheter i denna ägs av Proto Labs eller tredje man som har gett oss tillstånd att använda deras innehåll. Om inte annat anges här får inget innehåll användas, kopieras, mångfaldigas, distribueras, publiceras på nytt, laddas ner, modifieras, bakåtutvecklas, visas, läggas upp eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från oss. Vi tillåter att du lagligen har åtkomst till och använder webbplatsen för att tillfälligt ladda upp modeller, visa, ladda ner, arkivera och skriva ut delar av webbplatsen för din personliga användning, under förutsättning att du inte ändrar materialet och att du bevarar alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt som finns i materialet.

Varumärken och servicemärken
Alla Proto Labs logotyper, produktnamn, sidhuvuden, anpassad grafik, knappikoner, varumärken, servicemärken och logotyper som visas på webbplatsen är – om inte annat anges – Proto Labs servicemärken, varumärken (vare sig de är registrerade eller inte) och/eller varumärkesidentitet (”märken”). Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, servicemärken och/eller varmärkesidentiteter som nämns, visas, citeras eller på annat sätt anges på webbplatsen tillhör respektive ägare. Du har inte behörighet att visa eller använda dessa märken på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från oss. Användning eller missbruk av märken eller andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, servicemärken och/eller varumärkesidentiteter eller annat material som finns här, utom det som tillåts här, är uttryckligen förbjuden. Offerter och tillverkade varor eller tjänster kan omfattas av ett eller flera av följande amerikanska patent: 6,701,200; 6,836,699; 7,590,466; 7,496,528; 7,123,986; 7,089,082; 7,630,783; 7,299,101; 7,574,339; 7,836,573; 7,840,443; 7,957,830; 8,140,401; 8,295,971; 8,239,284; 8,745,517.

Dina modeller
Du framhåller och garanterar att du äger eller har rätt att skicka formgivning, ritningar, modeller eller prototyper (”modell”) som ska användas genom webbplatsen i syfte att få tjänster. Du beviljar härmed Proto Labs ett icke-exklusivt, överlåtbart tillstånd att kopiera, modifiera och använda alla modeller som du skickar via webbplatsen uteslutande i syfte att tillhandahålla de tjänster som du har begärt.

Om du modifierar kontaktuppgifterna för en modell samtycker du vidare till att du: a) är behörig eller har bemyndigat en person att ändra kontaktuppgifterna, b) har angett alla kontaktuppgifter, c) själv ansvarar för eventuella följder av fel i kontaktuppgifterna och d) själv ansvarar för alla användning av denna webbplats av någon du har lämnat åtkomst till sådana modeller, inklusive eventuella ändringar som görs på modellerna.

BETALNING OCH AVGIFTER
Du samtycker till att betala alla avgifter och andra kostnader som åsamkats dig (inklusive eventuella tillämpliga skatter) för de tjänster du har begärt genom webbplatsen i enlighet med ProtoQuote samt beställnings- och försäljningsvillkoren (det som är tillämpligt).

FRISKRIVNING SOM GÄLLER HYPERLÄNKAR
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av Proto Labs eller tredje man. En länk till tredje mans sida innebär inte att vi samtycker till, stödjer eller övertar något ansvar för den webbplatsen eller för användningen av produkter och tjänster som är tillgängliga via webbplatsen. Vi gör inga framställningar och lämnar inga garantier – uttryckliga, underförstådda eller på annat sätt – om webbplatser som tillhör tredje man.

FRISKRIVNINGAR
VI LÄMNAR INGA FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER FÖR DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL, INKLUSIVE OFFERTER, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM DU FÅR FRÅN DENNA WEBBPLATS OCH SOM TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DE ÄR TILLGÄNGLIGA. VI FRISKRIVER OSS HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER – UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA – INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM GÄLLER ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED HÄNSYN TILL DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS INKLUSIVE ALLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR INTE ATT DENNA WEBBPLATS, DESS SERVRAR ELLER E-POST SOM SKICKAS FRÅN OSS KOMMER ATT VARA FRI FRÅN SKADLIGA KOMPONENTER (INKLUSIVE VIRUS). VI LÄMNAR INGA FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER MOT EVENTUELL RADERING, FELLEVERANS ELLER MISSLYCKAD LAGRING AV KOMMUNIKATION, PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR ELLER ANNAN DATA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL MODELLER SOM LÄMNAS AV DIG NÄR DU BEGÄR EN OFFERT.


Informationen och allt annat material på denna webbplats lämnas i allmänt informationssyfte och utgör inte professionell rådgivning. Det är ditt ansvar att bedöma riktigheten och fullständigheten i all information som är tillgänglig på denna webbplats eller på någon annan webbplats som den är länkad till.

ANSVARSFRISKRIVNING
I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG UTESLUTER OCH FRISKRIVER SIG Proto Labs OCH DESS MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, ANSTÄLLDA, AGENTER, LEVERANTÖRER, ENTREPRENÖRER, EFTERTRÄDARE OCH ÖVERTAGARE HÄRMED FRÅN ANSVAR FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER OCH KOSTNADER AV VILKEN SOM HELST KARAKTÄR OCH HUR DE ÄN HAR UPPSTÅTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, SKADESTÅNDSRELATERADE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATAFÖRLUST, FÖRLUST ORSAKAD AV VIRUS, FÖRLORAD INKOMST ELLER VINST, FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ EGENDOM, KRAV FRÅN TREDJE MAN ELLER ANDRA FÖRLUSTER AV VILKEN SOM HELST KARAKTÄR, ÄVEN OM DET HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA. DU ÖVERTAR ALLT ANSVAR FÖR ATT ETABLERA METODER FÖR SÄKERHETSKOPIERING AV DATA OCH VIRUSKONTROLL SOM DU ANSER VARA NÖDVÄNDIGA. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER OAVSETT OM DET PÅSTÅDDA ANSVARET HAR UPPSTÅTT GENOM AVTAL, VÅRDSLÖSHET, TVIST, STRIKT ANSVAR ELLER GENOM NÅGOT ANNAT. OM NÅGON DEL AV DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING ÄR OGILTIG ELLER EJ VERKSTÄLLBAR AV NÅGON ANLEDNING, DÅ KOMMER VÅRT TOTALA ANSVAR (OCH ANDRA PERSONER ELLER ENHETER VARS ANSVAR ANNARS SKULLE HA VARIT BEGRÄNSAT) FÖR ANSVAR SOM I ANNAT FALL SKULLE HA VARIT BEGRÄNSAT INTE ATT ÖVERSTIGA FEM DOLLAR (5,00 USD).

Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag för underförstådda garantier eller vissa sorters begränsningar eller ansvarsfriskrivningar, och det kan därför hända att begränsningarna eller ansvarsfriskrivningarna i dessa villkor inte gäller för dig.  

DINA ÅTAGANDEN
Du intygar att du är minst 18 år. Du samtycker till att lämna sanningsenlig, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv.

Du samtycker till att använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med alla tillämpliga lagar, regler, föreskrifter samt dessa villkor. Du samtycker till att till webbplatsen inte ladda upp eller överföra virus, trojaner, maskar eller annat som har utformats för att störa, avbryta eller splittra normala driftprocesser på en dator.  

Ditt konto, inklusive ditt användarnamn och lösenord, är personligt för dig och får inte användas av någon annan. Du ansvarar för att hemlighålla ditt användarnamn och lösenord och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som inträffar med ditt användarnamn och lösenord av dig eller av någon annan som använder ditt användarnamn och lösenord oavsett om du godkänt denna användning eller inte. Du är skyldig att omgående informera oss om eventuella uppenbara säkerhetsbrott såsom förlust, stöld, obehörigt yppande eller användning av ditt användarnamn eller lösenord (kontakta oss på customerservice@protolabs.se). Du ansvarar för eventuell obehörig användning av ditt konto tills vi har meddelats om detta.

All obehörig ändring, manipulering med eller ändring av information eller störande av tillgängligheten till eller åtkomsten till denna webbplats är strängt förbjuden. Proto Labs förbehåller sig alla tillgängliga rättigheter och rättsmedel. Du samtycker till att gottgöra, friskriva och hålla oss skadeslösa liksom våra tjänstemän, chefer, agenter, företrädare och anställda från alla anspråk, ansvar, förluster, utlägg eller krav, inklusive advokatkostnader, som har att göra med dina brott mot dessa villkor och din åtkomst till och användning av webbplatsen.

MODIFIERING OCH UPPHÖRANDE
Vi förbehåller oss rätten att när som helst – tillfälligt eller permanent – modifiera, redigera, ta bort, stänga av eller upphöra med denna webbplats (eller en del av den) med eller utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte gentemot dig eller tredje man för sådan modifiering, redigering, radering, avstängning eller upphörande av denna webbplats.

ALLMÄNT
Dessa villkor, tillsammans med vår integritetspolicy som finns online, ProtoQuote och beställnings- och försäljningsvillkor (om tillämpligt) och alla övriga klickbara avtal som du kan stöta på, som uttryckligen har införlivats här, innehåller samtliga villkor mellan dig och oss om användningen av webbplatsen. Vår underlåtenhet att verkställa bestämmelser i dessa villkor ska varken anses som ett avstående från sådana bestämmelser eller rätten att verkställa sådana bestämmelser. I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, kommer denna ogiltighet inte att påverka giltigheten för övriga bestämmelser, och partnerna kommer att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en bestämmelse som till syfte och ekonomisk effekt påminner om den ogiltiga bestämmelsen. Dessa villkor ska regleras och tolkas enligt lagstiftningen i delstaten Minnesota i USA utan hänsyn till lagkonflikter. Det är endast meningen att personer i USA och Kanada ska ha åtkomst till webbplatsen. Åtkomst till eller användning av denna webbplats kan vara förbjuden genom lag i vissa länder eller jurisdiktioner. Du ansvarar för att följa tillämpliga lagar i det land från vilket du begär åtkomst till webbplatsen. Du samtycker härmed till och avstår från alla invändningar mot den exklusiva behörigheten för den federala domstolen och delstatsdomstolen i delstaten Minnesota och jurisdiktionsorten där för att lösa eventuella tvister eller krav som uppstår vid eller i samband med användningen av webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att skicka e-post till oss på customerservice@protolabs.se, ringa +46 8 751 10 10, faxa +358 2900 91009 eller skicka post till Box 1073, 164 25 Kista, Sverige.  

Dessa villkor reviderades den 17 mars 2014.

Uppdaterad: 1 juni 2016

Välkommen till Proto Labs webbplatser. På Proto Labs tar vi integritetsfrågor på allvar. Vi ger dig därför detta meddelande (”integritetspolicy”) för att informera dig om vilken typ av information vi samlar in om dig och hur vi samlar in, använder, bevarar, skyddar, lämnar ut och överlåter informationen. När du skickar information till oss och/eller använder våra webbplatser samtycker du till att all information som du skickar får behandlas av Proto Labs såsom beskrivs nedan.  

Denna integritetspolicy gäller Proto Labs AB och alla våra globala affärsenheter, inklusive Proto Labs Inc. i USA, Proto Labs Ltd i Storbritannien, Proto Labs G.K. i Japan, Proto Labs GmbH i Tyskland och PL Finland Oy i Finland.

KONTAKTUPPGIFTER
Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår verksamhet kan du skicka e-post till oss på privacy@protolabs.com. Om du vill kontakta våra lokala kontor hittar du information om dem på sidan Våra kontor.

INTEGRITETSPOLICYNS RÄCKVIDD
Denna integritetspolicy gäller personuppgifter och andra uppgifter som samlas in av Proto Labs eller dess serviceleverantörer från eller om dig när du besöker våra webbplatser, öppnar och svarar på e-post från oss eller besöker mässor eller evenemang. 

VILKEN TYP AV UPPGIFTER SAMLAR Proto Labs IN?

Uppgifter vi samlar in direkt från dig: Vi kan samla in personuppgifter från eller om dig när du:

• Begär en offert på våra tjänster.  
• Registrerar dig för att få en produkt eller tjänst på våra webbplatser.
• Begär information.  
• Prenumererar på marknadsföringsmaterial eller säljfrämjande material.
• Besvarar säljfrämjande kampanjer.
• Deltar i en tävling.
• Besvarar en enkät.
• Utforskar anställningsmöjligheter.
• Besöker oss på en mässa.
• Begär att vi agerar enligt dina anvisningar.  

”Personuppgifter” i denna integritetspolicy är uppgifter som kan användas för att personligen identifiera dig, såsom ditt namn, telefonnummer, e-postadress, användarnamn och lösenord, fakturaadress, kreditkortsinformation, leveransadress och liknande uppgifter. Du kan lämna personuppgifterna frivilligt för att registrera dig för vissa tjänster eller funktioner på våra webbplatser, men tänk på att om du inte lämnar dessa uppgifter så kan det hända att du inte kan använda en viss funktion på webbplatserna. 


Uppgifter vi samlar in när du använder vår webbplats eller våra tjänster: Proto Labs webbplatser, e-postmeddelanden och reklam använder ”cookies” och andra tekniker såsom webbsignaler för att samla in uppgifter om dig, till exempel adressen på den webbplats du besökte innan du gick in på våra webbplatser, vilken webbläsare du använder, din IP-adress eller det e-postmeddelande du öppnar och/eller delar. Mer information hittar du i vår cookiepolicy.  

HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER
När du lämnar dina personuppgifter till oss använder vi dem i det syfte för vilket de lämnades. Vi använder till exempel dina personuppgifter för att slutföra beställningar som du har gjort på webbplatserna, besvara din begäran om information eller hjälp eller ge dig en prenumerationstjänst. Vi kan använda dina insamlade personuppgifter för att kontakta dig om en offert du har begärt, en beställning du har gjort eller tjänster du har fått. Om du lämnar din e-postadress vid en transaktion eller kampanj på våra webbplatser eller om du registrerar dig för att få kommunikation från Proto Labs kan vi periodiskt skicka dig information om produkter och kampanjer och inbjuda dig att delta i enkäter eller lämna feedback. Ibland kan vi även skicka information om produkter eller tjänster från tredje man som vi tror skulle intressera dig. Du kan avbeställa en prenumeration, avregistrera dig eller välja att inte få säljfrämjande material från oss genom att följa anvisningarna i det e-postmeddelande du får eller genom att meddela oss enligt anvisningarna nedan. 


Vi kan använda de uppgifter vi har samlat in från cookies eller andra tekniker för att förbättra prestandan på webbplatser och ge dig en mer personlig upplevelse. 

Vi kan även använda de uppgifter vi samlar in från eller om dig för att skapa och sköta ditt onlinekonto, utföra våra åtaganden eller verkställa våra rättigheter från eventuella avtal som har ingåtts mellan dig och oss, undersöka eventuella bedrägerier eller andra brottsliga aktiviteter och/eller i annat syfte med ditt samtycke.  

Inlägg på bloggar eller på andra platser på nätet. Våra webbplatser kan tillhandahålla bloggar och åtkomst till onlineforum där våra användare kan lämna kommentarer eller skriva inlägg online. Alla uppgifter som du lämnar ut på dessa forum blir offentlig information och kan användas för att skicka ej beställda meddelanden eller användas i andra syften. Du bör vara försiktig när du väljer att lämna ut dina personuppgifter på sådana forum.  

Omdömen. Vi låter dig välja om du vill lämna ut dina personuppgifter tillsammans med ett omdöme. Om du vill begära att ditt omdöme tas bort kan du kontakta oss på marketing@protolabs.com. I vissa fall kan vi inte ta bort ditt omdöme. Vi underrättar dig i så fall om detta och varför.

Lämna in ett bidrag till Cool Idea! Award. Om du väljer att lämna in ett bidrag till Cool Idea! Award omfattas ditt bidrag av de regler som anges. Vi kräver också att du lämnar dina personuppgifter på de aktuella webbplatserna. Vi använder en tredje mans-leverantör för att behandla ditt bidrag inklusive dina personuppgifter. Cool Idea!-domare och Proto Labs behöriga personal kommer att få åtkomst till ditt bidrag. Tredje mans-serviceleverantörer kan få åtkomst till dina uppgifter enbart i syfte att lämna support på webbplatsen. Alla parter som har åtkomst till ditt bidrag omfattas av kravet om att bevara dina uppgifter konfidentiella och endast använda uppgifterna i det syfte de har lämnats ut. 

Sociala medier och hänvisa en vän. Våra webbplatser kan innehålla sociala media-funktioner såsom Facebooks gilla-knapp eller andra funktioner som dela-knappen. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress på den sida du besöker på vår webbplats och kan placera en cookie på din dator för att funktionen ska fungera korrekt. Din samverkan med dessa funktioner regleras av integritetspolicyn hos det företag som tillhandahåller dem. 

Om du väljer att använda vår hänvisningsservice för att berätta för en vän om våra produkter, tjänster eller kampanjer kommer vi att be om din väns personuppgifter. Du bör alltid inhämta samtycke från din vän innan du lämnar ut hans eller hennes personuppgifter. Vi skickar din vän ett engångsmeddelande med en uppmaning om att besöka våra webbplatser. Proto Labs lagrar inte dessa uppgifter, med undantag för det som är tillåtet genom lag.

DELA DINA UPPGIFTER MED TREDJE MAN
Proto Labs kan dela dina personuppgifter med sina filialer, dotterbolag eller säljkontor världen över, inklusive i EU, USA, Japan och på andra platser. Eventuell överlåtelse av dina personuppgifter till våra filialer, dotterbolag eller säljkontor görs för att uppfylla rättsliga åtaganden eller förvaltningsåtaganden eller andra lagenliga verksamhetssyften. 

För att ge dig information om våra produkter och tjänster, kan det hända att personuppgifter ibland överlåts eller delas med tredje man som agerar för eller med oss för fortsatt behandling i enlighet med de syften för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in eller för syften som du har samtyckt till. Ibland kan exempelvis tredje man få åtkomst till dina personuppgifter för att hjälpa vår kundrelationsavdelning eller för att hantera jobbansökningar online, säljfrämjande e-post eller kreditkortsbetalningar på våra vägnar. Om det är tillåtet enligt lokala lagar kan vi även dela din e-postadress med en betrodd tredje man för att dela information med dig om produkter eller tjänster som vi tror kan intressera dig.

Vi kan även lämna ut dina personuppgifter (i) om Proto Labs är tvungna att göra det enligt lag, till exempel i samband med förfrågningar eller undersökningar av potentiellt olagliga aktiviteter, (ii) i händelse av ägarövergång hos Proto Labs, sammanslagning eller liknande transaktion, (iii) om det är nödvändigt i syfte att skydda våra verksamheter eller användare eller (iv) för att verkställa villkoren i avtal med Proto Labs.

Dina personuppgifter som skyddas av denna integritetspolicy kan överlåtas till och behandlas och lagras i USA eller något annat land där Proto Labs eller dess filialer, dotterbolag eller serviceleverantörer har sina anläggningar. Om den nödvändiga datasekretessnivån är lägre i det landet än vad som krävs inom Europeiska unionen kommer Proto Labs att se till: (i) att sådana överlåtelser sker i enlighet med lokal datasekretesslagstiftning, (ii) att lämpligt integritets- och säkerhetsskydd finns och (iii) att dina personuppgifter endast används i det syfte för vilket uppgifterna lämnades ut åt dem.  

LÄNKAR TILL UPPGIFTER INSAMLADE AV WEBBPLATSER SOM TILLHÖR TREDJE MAN
Våra webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje man, till exempel YouTube eller Facebook. Webbplatser som tillhör tredje man kan samla in och överföra uppgifter om dig och din användning av deras tjänster, inklusive information som kan användas för att identifiera dig som person. Proto Labs kontrollerar inte och är inte ansvarig för insamlingsmetoderna hos sådana webbplatser som tillhör tredje man. Du väljer själv om du vill använda deras tjänster. Du bör se till att du samtycker till hur dessa webbplatser som tillhör tredje man använder och delar dina uppgifter genom att läsa igenom deras integritetspolicies och/eller ändra dina sekretessinställningar direkt på dessa webbplatser innan du väljer att använda deras tjänster.  

SÄKERHET FÖR OCH KVARHÅLLANDE AV INFORMATION
Vi strävar efter att tillämpa lämpliga åtgärder för att skydda säkerheten, konfidentialiteten och integriteten för dina personuppgifter, men vi kan inte garantera absolut säkerhet för personuppgifter. Vi uppmanar därför användarna att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sina personuppgifter när de använder internet eller överför uppgifter elektroniskt. Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder avsedda för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller användning. En del av dessa omfattar kryptering av mjukvara, brandväggar samt användning av SSL-protokoll (Secure Socket Layers). Vi erbjuder tvåstegsverifiering när du begär åtkomst till ditt konto online. Om du använder ett lösenord för att upprätta och skydda ditt konto/dina konton är det viktigt att du skyddar det mot obehörig åtkomst. Om ditt lösenord har hamnat i orätta händer ska du meddela vår kundservice så snart du upptäcker detta. Du hittar kontaktuppgifter till vår kundservice på kontaktsidan samt öppettider för våra lokala kontor. Proto Labs sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att ge dig tjänsterna. Om du vill ta bort dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt anvisningarna nedan. Vi kan fortfarande spara, använda och lämna ut dina personuppgifter – även efter att vi har slutat att använda dem för att ge dig tjänsterna – om det behövs för våra interna affärssyften eller för att uppfylla våra rättsliga åtaganden, efterlevnadsåtaganden eller andra förvaltningsåtaganden.

FÅ ÅTKOMST TILL OCH UPPDATERA DINA UPPGIFTER
Om du vill få åtkomst till dina personuppgifter för att uppdatera eller ändra dem kan du skicka e-post till oss på marketing@protolabs.com med din begäran. Proto Labs strävar efter att behandla din begäran så fort som möjligt.  

AVREGISTRERING
Du kan säga upp din prenumeration på eller välja att inte ta emot säljfrämjande material från Proto Labs genom att följa anvisningarna i e-postmeddelandet eller annan kommunikation som du får från oss eller genom att skicka e-post till oss på marketing@protolabs.com.

BARN
Denna webbplats är inte avsedd för barn under 13 år. Proto Labs samlar inte medvetet in, använder eller lämnar ut personuppgifter från eller om besökare under 13 år. Om du är under 18 år måste du inhämta samtycke från din förälder eller förmyndare för att få använda webbplatsen och ge oss dina personuppgifter.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY
Vi kan ibland uppdatera eller ändra vår integritetspolicy om vi anser att det är nödvändigt. När vi har gjort uppdateringar eller ändringar ändrar vi revideringsdatumet längst upp i dokumentet. Läs igenom denna integritetspolicy regelbundet så att du förblir medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi kan lämna ut den.  

POLICY OM COOKIES
Denna policy om cookies gäller användningen av cookies av eller på vägnar av Proto Labs, Inc. och dess dotterbolag på webbplatser och varumärkesförsedda sidor på tredje mans plattformar (som LinkedIn eller Facebook) eller i e-post, prenumerationstjänster eller reklam. Den bör läsas tillsammans med vår integritetspolicy och våra användningsvillkor. 

DITT SAMTYCKE TILL ANVÄNDNINGEN AV COOKIES
När du använder Proto Labs webbplatser samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med denna cookiepolicy. Om du inte samtycker till vår användning av cookies på detta sätt ska du läsa igenom stycket nedan om hantering och radering av cookies.

VAD ÄR COOKIES?
Cookies är filer som innehåller en liten mängd data, vanligtvis en unik sträng med bokstäver och siffror. De används ofta på internet och placeras på din dator eller surfplatta när du besöker en webbplats (även Proto Labs webbplatser). Detta gör det möjligt för webbplatsen som utfärdade cookien att särskilja ditt besök från andra besök på webbplatsen. Du hittar mer information om detta på www.allaboutcookies.org och www.youronlinechoices.com.

VAD ANVÄNDER VI COOKIES TILL?
När du går in på Proto Labs webbplatser kan vi – i tillämpliga fall – automatiskt samla in uppgifter om din dator, till exempel din IP-adress, ditt operativsystem och din webbläsare. Du behöver inte registrera dig på våra webbplatser för att vi ska kunna samla in den här typen av uppgifter. Sådana uppgifter identifierar inte dig som person.  

De uppgifter som samlas in i cookies används och analyseras för att förbättra prestandan på Proto Labs webbplatser och gör dem mer kompatibla med den teknik som våra besökares enheter använder, för att skräddarsy din upplevelse på Proto Labs webbplatser, för att utveckla andra funktioner på Proto Labs webbplatser och för att få åtkomst till tjänster som du begär. Information från cookies och tekniker eller om användningen av webbplatsen kombineras inte med information om dig från andra källor.

VILKEN TYP AV COOKIES ANVÄNDER VI?
Proto Labs använder följande typer av cookies på våra webbplatser:

1) Nödvändiga cookies: Dessa cookies är helt avgörande för att du ska kunna förflytta dig på Proto Labs webbplatser och använda deras funktioner, till exempel att få åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Utan dessa cookies kan vi inte ge dig de tjänster du har bett om.

2) Prestandacookies: Dessa cookies samlar in uppgifter om hur besökare använder våra Proto Labs-webbplatser, till exempel vilka sidor besökare går till oftast, och gör det möjligt för oss att sammanställa statistiska rapporter. De är mycket viktiga eftersom de gör det möjligt för oss att ständigt granska och förbättra våra webbplatser så att du får en bättre upplevelse när du använder dem. Dessa cookies samlar inte in uppgifter som identifierar en besökare. Alla uppgifter som dessa cookies samlar in läggs samman och är därför anonyma.  

3) Funktionscookies: Dessa cookies gör det möjligt för Proto Labs webbplatser att komma ihåg vilka val du har gjort (till exempel användarnamn eller språkval) och ger förbättrade och mer personliga funktioner. De uppgifter som dessa cookies samlar in kan göras anonyma och de kan inte spåra din surfaktivitet på andra webbplatser.  

4) Målgrupps- eller annonseringscookies: Proto Labs använder cookies för att samla in information om dina surfvanor när du besöker våra webbplatser. Vi använder denna information för att förutsäga dina intressen eller vad du föredrar för att visa målriktade annonser som kan vara av intresse för dig när du besöker andra webbplatser på internet. Vi har utformat vårt system så att det visar annonser för dig utifrån data som inte identifierar dig direkt som person. Vi kan exempelvis välja att visa annonser efter vissa allmänna intressekategorier som vi har slutit oss till efter de demografiska data eller intressebaserade data som du har lämnat eller som vi har fått från betrodda tredje mans-leverantörer.  

Vi kan arbeta med tredje mans-serviceleverantörer som med vårt tillstånd är behöriga att placera tredje mans-cookies på våra webbplatser för att hjälpa oss att leverera våra annonser eller vårt innehåll samt sammanställa anonym statistik och analyser. Vi tillåter inte att dessa serviceleverantörer samlar in dina personuppgifter.  

Läs mer på www.youronlinechoices.com om du vill välja bort annonsrelaterade cookies. Observera att detta inte innebär att du inte längre kommer att få annonser online. Det innebär bara att du inte längre får annonser som skräddarsytts efter dina intressen och det du föredrar.

HANTERA ELLER TA BORT COOKIES
De flesta webbläsare är inställda på att automatiskt godkänna cookies. Du kan ändra sekretessinställningarna för att blockera cookies eller för att varna dig när cookies skickas till din enhet. Hjälpfunktionen på de flesta webbläsare innehåller anvisningar om hur du ställer in webbläsaren för att hantera cookies.

Tänk på att om du avaktiverar vissa cookies som vi använder kan det hindra dig från att använda vissa funktioner på våra webbplatser.  

ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER SOM ANVÄNDS
Webbsignaler är små kodsträngar som kommunicerar med tredje man och som är inbyggda på webbplatser, i annonser eller i e-postmeddelanden. Vi kan använda webbsignaler för att leverera eller kommunicera med cookies, för att räkna användare som har besökt en webbsida, för att förstå användningsmönster eller andra tredje mans-funktioner. Vi kan även inkludera webbsignaler i e-postmeddelanden för att se om du har öppnat meddelandet, agerat på dess innehåll eller vidarebefordrat det.  

Proto Labs använder en klickbar länk i vissa e-postmeddelanden. Dessa länkar skickas till formulär eller innehåll på Proto Labs webbplats(er). Proto Labs spårar klickbar statistik för att undersöka intresset för vissa ämnen. Om du inte vill spåras på detta sätt bör du inte klicka på text- eller grafiklänkar i e-postmeddelanden från Proto Labs.

KONTAKTA OSS
Om du har frågor eller vill ha mer information om hur vi hanterar cookies kan du kontakta oss med e-post till privacy@protolabs.com. Om du vill kontakta våra lokala kontor hittar du information om dem på sidan Våra kontor. 

ÄNDRINGAR I DENNA POLICY OM COOKIES
Vi kan ibland uppdatera eller ändra vår policy om cookies om vi anser att det är nödvändigt. När vi har gjort uppdateringar eller ändringar ändrar vi revideringsdatumet längst upp i dokumentet. Läs igenom denna policy om cookies regelbundet så att du vet hur Proto Labs webbplatser använder cookies och andra tekniker.

Försäljningsvillkor för Proto Labs, Inc.

Säljare ”Säljare” som används här är Proto Labs AB, ett företag med säte i Stockholm, Sverige.

Offerter från Proto Labs Proto Labs lämnar en offert för köparens del(ar) som bygger på en 3D CAD-modell som lämnats in av köparen till säljaren. Eventuella ändringar i 3D CAD-modellen kräver en uppdaterad offert. Offerter gäller i 30 dagar och efter detta kan priset ändras utan föregående meddelande. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra skrivfel och andra typografiska fel i offerten.

Offert och godkännande av avtal Dessa försäljningsvillkor tillsammans med en giltig offert utgör ett juridiskt bindande avtal (”avtalet”) och innehåller hela överenskommelsen mellan köparen och säljaren för de varor och tjänster som säljaren tillhandahåller. Villkoren ersätter alla andra avtal, framställningar och överenskommelser mellan parterna, om sådana finns, såväl muntliga som skriftliga. Köparen måste ha godkänt detta avtal när han godkänner offerten eller utfärdar en inköpsorder eller annat dokument som uttrycker köparens avsikt att ingå avtalet. Detta avtal reglerar alla beställningar som säljaren godkänner från köparen och/eller köparens behöriga inköpare utifrån offerten som har tillhandahållits köparen. Villkoren i detta avtal ska vara de enda villkor som reglerar köpet och försäljningen av varorna och tjänsterna mellan köparen och säljaren, och inga andra villkor ska tillämpas och exkluderas här uttryckligen, inklusive men inte begränsat till villkor som ingår i en begäran om offert, inköpsorder, webbplats eller annat. De enda ytterligare villkor i en begäran om offert, inköpsorder, webbplats eller annat dokument som ska tillämpas, om det godkänns av säljaren, ska vara villkor som gäller beskrivning, pris, kvantitet och leveransdestination för tillverkade varor. Alla andra villkor ska vara uteslutna och anses inte vara tillämpbara. När säljaren har godkänt en beställning ansvarar köparen för eventuella leveransförseningar eller leveransavgifter utöver det ursprungliga priset, som beror på köparens begärda ändring som säljaren har samtyckt till skriftligen.

Ensidig uppsägning. Köparen har rätt att säga upp en beställning helt eller delvis när som helst genom att skriftligen meddela detta till customerservice@protolabs.se, Uppsägningen är giltig när säljaren har mottagit den. I händelse av en uppsägning förbehåller sig säljaren rätten att fakturera köparen för alla tillverkade varor eller tjänster som utförts innan meddelandet om uppsägningen togs emot samt för eventuell harts som köpts för att framställa köparens delar och som säljaren inte kan returnera. Detta avsnitt ska inte begränsa eller påverka köparens rätt att upphäva denna beställning om säljaren bryter mot avtalet.

Leverans, kvantitet, äganderätt En angiven leveranstid utgör säljarens avsedda eller typiska leveranstid, men de faktiska leveranstiderna kan variera. Säljaren förbehåller sig rätten att begränsa kvantiteterna när som helst. Delleveranser kan levereras till köparen. Alla delar levereras FCA (Incoterms 2010) till säljarens anläggning. Äganderätten övergår till köparen vid den tid och på den plats då varorna lämnas till transportföretaget.

Pris och betalningsvillkor Alla priser anges i och betalningen ska göras i amerikanska dollar och är exklusive frakt, leverans, specialförpackning eller hanteringskostnader, tull, och – om inte annat anges – försäljnings-, accis-, användnings- eller andra skatter som uppstår i samband med denna transaktion (förutom skatter som baseras uteslutande på säljarens beskattningsbara inkomst). Inga rabatter godkänns. Betalningen ska göras med Visa, MasterCard, Discover, American Express eller genom annan förskottsbetalning som godkänts av säljaren. Vid kreditgodkännande kan varor eller tjänster faktureras och alla summor förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. I den utsträckning köparen vill att säljaren skickar fakturor eller annan information elektroniskt via köparens eller tredje mans elektroniska betalningssida ska köparen stå för alla kostnader som har med sådan åtkomst att göra.

Varor som inte uppfyller kraven Köparen ska granska alla varor vid leveransen från säljaren. Om några varor inte uppfyller kraven måste köparen meddela säljaren detta skriftligen inom nittio (90) dagar efter leveransen och beskriva på vilket sätt varorna inte uppfyller kraven. Säljaren ska ha rätt och möjlighet att reparera eller byta ut varor som inte uppfyller kraven. Säljaren är inte skyldig att reparera, byta ut eller på annat sätt kompensera köparen för varor som inte uppfyller kraven om köparen inte meddelar säljaren skriftligen att varorna inte uppfyller kraven inom nittio (90) dagar efter att säljaren har levererat varorna.

Garantier Säljaren övertar inget ansvar för formgivningen av de varor som omfattas av denna transaktion. I den utsträckning säljarens personal rekommenderar ändringar i formgivningen eller tillhandahåller en formgivningsanalys, simulering eller rådgivning, gör de endast detta för att uppfylla kraven för säljarens egen tillverkningsprocess. Köparen bär ensam det juridiska ansvaret för formgivningsspecifikationer och prestanda hos varor som omfattas av denna transaktion. Köparen är ensamt ansvarig för att se till att de varor och tjänster som köpts från säljaren uppfyller tillämpliga myndighetskrav. Köparen framställer och garanterar för säljaren att ingen information som lämnats av eller som ska lämnas av köparen till säljaren innehåller uppgifter som av den amerikanska federala regeringen klassificerats som konfidentiella, hemliga eller topphemliga eller liknande av någon internationell regering.

SÄLJAREN LÄMNAR INGA FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AV NÅGOT SLAG NÄR DET HANDLAR OM VAROR ELLER TJÄNSTER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG.

Utan att begränsa allmängiltigheten av ovanstående har säljaren inget ansvar eller ansvarsskyldighet för valet av material för de varor som omfattas av denna transaktion. Köparen är ensamt ansvarig för att se till att det material som väljs för de varor som ska tillverkas av säljaren uppfyller alla tillämpliga myndighetskrav eller specifikationer inklusive men inte begränsat till direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet) tillsammans med nationell lagstiftning som implementerar sådana direktiv, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF och USP. Eventuella uttalanden som görs av säljarens personal eller specifikationer som tillhandahålls av säljaren om material ska verifieras av köparen med tillverkaren av detta material.

Ersättning Köparen samtycker till att försvara, gottgöra och hålla säljaren (och hans anställda, företrädare och agenter) skadeslösa från och mot alla anspråk, ansvar, förluster, skadestånd, viten, böter och påföljder av något slag (inklusive men inte begränsat till ränta, advokatkostnader och utlägg, tullar, böter, skatter, viten eller andra statliga sanktioner av något slag) som uppstår eller härrör från köparens användning av säljarens varor eller tjänster, ett brott mot någon bestämmelse i detta avtal eller något tredje mans-anspråk om intrång i patenträttigheter, varumärken, upphovsrätter eller missbruk av företagshemligheter.

Force majeure Säljaren ska inte hållas ansvarig för underlåtenhet att prestera enligt detta avtal om sådan underlåtenhet eller försening orsakas av force majeure, brand, storm, strejker, strömavbrott, arbetskonflikter, upplopp, oförmåga att få material, utrustning, arbete eller transport, statliga restriktioner eller andra händelser som ligger utanför säljarens rimliga kontroll. I händelse av brist på råmaterial eller andra material kan säljaren omfördela råmaterial och andra material bland sina köpare efter eget gottfinnande och ansvarar inte gentemot köparen för eventuella förseningar eller avbeställningar på grund av detta.

Maskinutrustning På grund av den äganderättsliga karaktären i säljarens process är all maskinutrustning privatägd och den är generellt sett inte kompatibel med eller överlåtbar till annan utrustning. Trots eventuella maskinutrustnings- eller verkstadsavgifter som påförs av säljaren ska all maskinutrustning vara och förbli säljarens egendom. Säljaren ska dock inte använda anpassad maskinutrustning i tillverkningen av varor för andra av säljarens köpare utan köparens uttryckliga tillstånd. När det används i detta avtal innebär ”maskinutrustning” all mjukvara, alla processer, metoder och maskinutrustning som ägs av och har utvecklats av säljaren för offerten, analys, formgivning, automation och tillverkning av bearbetade delar, sprutformar, formsprutade delar och 3D-tryckta delar. ”Anpassad maskinutrustning” innebär maskinutrustning, formar eller inventarier som utvecklats särskilt för köparen och för vilka köparen debiteras separat av säljaren. Säljarens lagringspolicy för maskinutrustning innebär att säljaren när den anpassade maskinutrustningen inte har använts i tre år får förstöra den efter eget gottfinnande.

Material som tillhandahållits av köparen – plastformsprutning Om säljaren samtycker till att använda harts som tillhandahållits av köparen för plastformsprutning, är köparen ensamt ansvarig för att tillhandahålla och leverera sådana material i god tid utan kostnad eller utlägg för säljaren. Hartsen ska vara av tillräckligt god kvalitet och i tillräcklig kvantitet (med tillägg för förlust, spill eller avfall som kan uppstå av någon anledning) som säljaren anser vara nödvändig för att kunna slutföra sina åtaganden. Säljaren lämnar inte tillbaka spill, avfall (inklusive ingöt och gjutkanaler) eller minimimängder av materialet. Säljaren ansvarar inte för och köparen ska vara skyldig att betala eventuella tidigare avtalade leveranstillägg oaktat underlåtenhet eller försening vid leveransen av varor som ska tillhandahållas enligt denna bestämmelse, om sådan underlåtenhet eller försening orsakas av köparens underlåtenhet att tillhandahålla och leverera sådana material i rätt tid eller i den kvalitet eller kvantitet som säljaren anser vara nödvändig. Säljarens lagringspolicy för material som tillhandahållits av köparen innebär att säljaren efter eget gottfinnande efter ett års inaktivitet har rätt att förstöra material som tillhandahållits av köparen.

Text, illustrationer och mjukvarufiler som tillhandahållits av säljaren Upphovsrätt i filer. Alla immateriella rättigheter för texter, illustrationer, mjukvarufiler och annat material (”säljarens material”) som tillhandahållits av säljaren till köparen får behållas av säljaren. Köparen får inte utan föregående skriftligt tillstånd från säljaren (som kan förvägras av valfri anledning) ta bort säljarens märkning eller på något sätt förändra materialen.

Text, illustrationer och mjukvarufiler som tillhandahållits av köparen Upphovsrätt i filer, all text, illustrationer, mjukvarufiler och annat material (”köparens material”) som tillhandahållits av köparen till säljaren, med undantag för maskinutrustning och anpassad maskinutrustning som definieras ovan, ska varor, formgivning eller upphovsrättsliga verk i valfri form, inklusive modifieringar eller bearbetningar av detta som kan ha skapats eller tillverkats för köparen under säljarens utförande av tjänsterna, anses vara köparens egendom och alla rättigheter, äganderätter och anspråk på detta ska uteslutande tillhöra köparen.

Federala statliga avtal Säljaren är ett stort företag som är registrerat i System for Award Management (SAM). Om denna transaktion är ett underavtal i ett federalt statligt avtal eller underavtal, samtycker köparen och säljaren till att de varor och tjänster som tillhandahålls av säljaren till köparen enligt detta avtal utgör ”kommersiella artiklar” såsom definieras i FAR 2.101 (48 CFR § 2.101). I detta avseende garanterar säljaren att de varor och tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal prissätts med samma priser och på samma sätt som säljarens jämförbara kommersiella avtal för liknande varor och tjänster, och att sådana varor och tjänster säljs på den kommersiella marknaden och omfattas av modifieringar som är vanliga på den kommersiella marknaden.  

Ursprungsland Säljaren utfärdar inget ursprungsintyg enligt detta avtal om det inte avtalats särskilt skriftligen. Säljaren friskriver sig särskilt från alla ”passiva” intyg som finns i köparens dokument eller kommunikation som har med detta avtal att göra.

Sekretess ”Konfidentiell information” är information som köparen avslöjar för säljaren, som ägs av köparen och som inte är känd för allmänheten. Säljaren kommer inte att använda konfidentiell information i andra syften än att utföra sina åtaganden enligt detta avtal. Säljaren ska använda samma mått av omsorgsfullhet (men inte mindre än ett rimligt mått av omsorgsfullhet) för att skydda sekretessen och undvika yppande och obehörig användning av den konfidentiella information som säljaren använder för sin egen konfidentiella och äganderättsliga information. På köparens skriftliga begäran ska säljaren förstöra alla dokument som innehåller eller framställer konfidentiell information och alla kopior av detta, och radera sådan konfidentiell information från säljarens datorsystem med undantag för elektroniska kopior som är elektroniskt arkiverade och som inte är lättåtkomliga. På köparens begäran ska säljaren tillhandahålla en skriftlig bekräftelse på en sådan återlämning eller destruktion och radering till köparen.

Efterlevnad av exportregler Köparen och säljaren ska följa alla tillämpliga exportrestriktioner och exportbestämmelser från amerikanska organ och myndigheter, inklusive men inte begränsat till Export Administration Regulations (”EAR”) som administreras av amerikanska handelsministeriet, International Traffic in Arms Regulations (”ITAR”) från amerikanska utrikesministeriet och embargobestämmelser som administreras av amerikanska finansministeriets Office of Foreign Asset Controls (”OFAC”) med avseende på varor och tjänster som omfattas av detta avtal. För att säljaren ska kunna utföra lämpliga exportkontroller måste köparen samtycka till att identifiera eventuella kontrollerade exportvaror (t.ex. ITAR) skriftligen till säljaren vid den tid då köparen godkänner en offert och tillhandahåller all relevant information om slutköparen, destinationen och den avsedda användningen av varorna. Säljaren förbehåller sig rätten att sluta leverera eller tillhandahålla varor om säljaren har anledning att tro att en leverans eller försäljning av varor kan bryta mot exportkontrollagstiftningen.

Förbjudna syften Köparen garanterar att varorna som omfattas av denna transaktion inte kommer att implanteras i en människokropp och att de inte omfattas av FAA-granskning. Köparen intygar att formgivningar (t.ex. 3D CAD-modeller) som lämnats till säljaren samt tillverkning och leverans av varor enligt köparens formgivning inte ger upphov till varor som strider mot federala vapenlagar.

BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSÄLJAREN SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIG FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅNDSRELATERADE SKADOR AV NÅGOT SLAG, VARE SIG FÖR ÖVERTRÄDANDE AV NÅGON GARANTI, FÖR ÖVERTRÄDANDE AV ANDRA VILLKOR, FÖR VÅRDSLÖSHET MOT BAKGRUND AV STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT. KÖPAREN BEKRÄFTAR ATT DE BERÄKNADE OCH FAKTISKA AVGIFTERNA OCH KOSTNADERNA SOM BETALATS FÖR TJÄNSTEN ÅTERSPEGLAR DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING OCH RISKFÖRDELNING. SÄLJARENS ELLER HANS LEVERANTÖRERS TOTALA ANSVAR ENLIGT DETTA AVTAL SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSKRIDA DEN TOTALA SUMMA SOM KÖPAREN BETALAT TILL SÄLJAREN FÖR DEN BESTÄLLNING SOM GAV UPPHOV TILL ANSVARSSKYLDIGHETEN.

Patent De varor och/eller tjänster som omfattas av denna offert/beställning kan offereras och/eller tillverkas enligt ett eller flera av följande amerikanska patent: 6,701,200; 6,836,699; 7,590,466; 7,496,528; 7,123,986; 7,089,082; 7,630,783; 7,299,101; 7,574,339; 7,836,573; 7,840,443; 7,957,830; 8,140,401; 8,295,971; 8,239,284; 8,745,517.

Övrigt Avtalet ska regleras och tolkas enligt lagstiftningen i delstaten Minnesota utan beaktande av principerna om lagkonflikter. FN-konventionen om internationella köp av varor ska inte tillämpas på denna transaktion. Eventuell stämning, talan eller annan domstolsprocess som uppstår i samband med denna transaktion ska dras inför ordinarie domstol i Hennepin County, Minnesota, eller i en amerikansk domstol som ligger i ett sådant förvaltningsområde. Säljaren och köparen samtycker båda till jurisdiktionen av en sådan domstol i en eventuell stämning, talan eller process och avstår från eventuella invändningar som de kan ha mot jurisdiktionsorten för en sådan stämning, talan eller process i sådana domstolar och eventuella anspråk på att en sådan stämning, talan eller process har förts inför ett olämpligt forum.

Engelska språket Alla dokument, tillkännagivanden och domstolsprocesser som verkställts, utförts eller förordnats i enlighet med eller i direkt samband med detta ska vara på engelska, och betydelsen av alla ord och fraser i denna offert ska definieras, förklaras och tolkas på engelska.

Proto Labs reviderad 06-2016

1. Offert och godkännande Vår inköpsorder utgör vår offert för att köpa varor eller tjänster som beskrivs i denna till angivet pris och i enlighet med villkoren nedan. Din bekräftelse av vår inköpsorder eller ditt fullgörande av denna utgör ditt godkännande av offerten, och det utgör ett bindande avtal i enlighet med dessa villkor. Ditt godkännande av vår offert begränsas av villkoren i vår inköpsorder, inklusive dessa villkor. Vi vänder oss mot inbegripande av villkor föreslagna av dig som skiljer sig från eller fungerar som tillägg till villkoren i inköpsordern, som inkluderar dessa villkor. Vårt godkännande av varor och tjänster ska inte utgöra något samtycke till de villkor som du föreslår.  

2. Faktura och betalning Din faktura ska innehålla det inköpsordernummer som anges på vår inköpsorder. Beloppet och beskrivningen ska stämma överens med det som står på inköpsordern och fakturan ska skickas till oss märkt ”Leverantörsreskontra” omedelbart efter leveransen. Fakturan ska inte dateras tidigare än det leveransdatum som anges på inköpsordern om inte annat anges.  

3. Leverans Normala leveransvillkor är FCA på den plats och på det datum som anges på vår inköpsorder eller vid ett annat datum som vi anger skriftligen vid en senare tidpunkt. Om varor ska skickas från ett land utanför USA och den tillämpliga inköpsordern anger en leveranstid ska en sådan tid tolkas i enlighet med Incoterms. Om inte annat anges ska alla varor levereras fysiskt till vår anläggning i enlighet med våra anvisningar. Oaktat eventuell överenskommelse om att betala frakt-, express- eller andra transportkostnader ansvarar du för risken för förlust eller skador under transporten. Tiden är avgörande för vår inköpsorder. Du är skyldig att meddela oss omgående om eventuell pågående strejk eller annan omständighet som sannolikt kan försena leveransen av varor.  

4. Packning och leverans Alla varor ska förpackas på lämpligt sätt eller på annat sätt förberedas för leveransen för att garantera att de ankommer säkert. Vi tillåter inga avgifter för förpackning, förpackning i spjällådor, transport eller leverans om inte annat anges på inköpsordern. Varje container måste märkas med ordernummer och leveransadress, och specificerade följesedlar ska finnas i varje försändning eller leverans. För stora leveranser och för tidiga leveranser kan efter vårt gottfinnande returneras till dig på din risk och på din bekostnad eller kan kvarhållas av oss.  

5. Inspektion Alla leveranser räknas, inspekteras och testas av oss, både på din anläggning och på vår anläggning. Betalningen förutsätter en slutlig inspektion på vår anläggning. Du står för alla transportkostnader, andra kostnader och risk för förlust vid retur av avvisade varor eller varor som på annat sätt inte uppfyller kraven. Oaktat ovanstående har vi rätt att välja att kvarhålla alla eller vissa varor som inte uppfyller kraven och dra ifrån kostnaderna för att åtgärda sådana defekter från inköpspriset. Vår betalning av hela eller delar av köpesumman utgör inte under några omständigheter ett godkännande av eller ett avstående av vår rättighet att avvisa varor som inte uppfyller kraven.

6. Våra material Om inte annat uttryckligen framgår av vår inköpsorder är äganderätten till alla modeller, formar, pressar, maskinutrustning, jiggar och specialinventarier som vi har tillhandahållit eller betalat vår egendom, och du ska på begäran leverera allt sådant material till oss. Allt sådant material måste vara i gott skick, vara korrekt försäkrat för att skydda oss och endast användas för arbete som beställts eller godkänts av oss skriftligen.  

7. Äganderätt till arbetsprodukt Föremålen eller tjänsterna på vår inköpsorder kan kräva formgivningsarbete, produktutveckling, specifikationsutveckling eller annan arbetsprodukt. Om inte annat uttryckligen framgår på vår inköpsorder så har vi ensamrätt till alla sådana arbetsprodukter och all expertis kring arbetsprodukterna, och de ska på begäran överlämnas till oss. En sådan arbetsprodukt eller en del av denna kommer inte under några omständigheter att anses vara din egendom och du ska aldrig hävda eller försöka hävda egendomsrätt eller äganderätt till denna. Du ska utfärda sådana fortsatta uppdrag och andra dokument (inklusive men inte begränsat till uppdrag med upphovsrätt och patent) som vi rimligen kan begära för att bevisa eller fullborda vår äganderätt till en sådan arbetsprodukt.

8. Konfidentiell information I detta dokument innebär ”konfidentiell information” all information som du får från oss med avseende på våra nuvarande eller framtida produkter, processer, affärspraxis, kunder, tillgångar eller andra angelägenheter, oavsett om sådan information är avsedd eller märkt som konfidentiell, exklusive information som är offentligt tillgänglig när den tillhandahålls eller som blir offentligt tillgänglig därefter på annat sätt än att du bryter mot bestämmelserna i detta stycke. Du ska (i) bevara all konfidentiell information strikt konfidentiell, (ii) inte använda någon konfidentiell information i annat syfte än att utföra inköpsordern, (iii) inte vid någon tidpunkt offentliggöra eller avslöja konfidentiell information till någon annan part, men undantag för dina anställda och entreprenörer som behöver sådant material eller information för att utföra vår inköpsorder, (iv) göra ditt yttersta för att förhindra att dina anställda, dina entreprenörer och dina entreprenörers anställda använder eller avslöjar konfidentiell information till någon annan part bortsett från det som är tillåtet enligt detta stycke och (v) returnera all konfidentiell information till oss på begäran när inköpsordern har slutförts eller sagts upp. Bestämmelserna i detta stycke ska fortsätta att gälla även efter att inköpsordern har slutförts eller sagts upp.

9. Ursprungsintyg En viktig del av dina åtaganden är att tillhandahålla ursprungsintyg för alla varor. Vi har rätt att innehålla betalningen eller säga upp inköpsordern om du inte tillhandahåller ett ursprungsintyg åtminstone en gång om året och varje gång ursprungslandet ändras för någon vara.

10. Garanti Alla specifikationer, ritningar och data som lämnas till dig med vår inköpsorder ingår i denna. Du garanterar uttryckligen att alla varor är (i) fria från defekter i materialet och utförandet, (ii) överensstämmer med tillämpliga specifikationer, ritningar, varuprover, beskrivningar eller andra anvisningar som vi har gett dig och (iii) att de är fria från defekter i formgivningen om vi inte har tillhandahållit formgivningsspecifikationer i samband med detta. Denna garanti ska gälla utöver andra garantier som du ger oss.  

11. Icke-intrång Du garanterar att de varor som du lämnar till oss inte gör intrång i och inte kommer att göra intrång i giltiga amerikanska eller utländska patent, varumärken, upphovsrätt eller annan äganderätt, med undantag för i den utsträckning som ett sådant intrång oundvikligen uppstår ur de specifikationer vi ger dig.  

12. Efterlevnad av lagen Du framställer och garanterar att alla varor efterlever alla tillämpliga lagar, författningar, regler, bestämmelser eller förelägganden från USA:s regering eller någon delstat eller politisk underindelning av denna. Utan att begränsa allmängiltigheten av ovanstående framställer och garanterar du att inga varor som omfattas av avsnitt 303(c) i den federala Food, Drug and Cosmetic Act har förfalskats eller märkts felaktigt i enlighet med innebörden i bestämmelsen eller att det är en artikel eller handelsvara som enligt reglerna i avsnitt 404 eller 505 i denna bestämmelse inte får införas i mellanstatlig handel. Du framställer och garanterar vidare att alla varor som omfattas av den amerikanska Food, Drug and Cosmetic Act, avsnitt 21 i Code of Federal Regulations, USP Class VI-standarden eller ISO 10993-standarden har tillverkats i enlighet med god tillverkningssed och följer alla nuvarande ändringar i sådana lagar, bestämmelser och standarder. Du ska samarbeta vid eventuell inspektion av FDA eller annan tillsynsmyndighet och ska meddela oss inom 24 timmar efter att du har meddelats om en inspektion eller förfrågan från FDA eller en annan tillsynsmyndighet i samband med de varor som vi köper från dig.  

Proto Labs är en arbetsgivare som främjar lika möjligheter och du ska därför följa kraven i 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) och 60-741.5(a). Dessa bestämmelser förbjuder diskriminering av kvalificerade personer utifrån deras status som skyddade veteraner eller personer med funktionshinder, och förbjuder diskriminering av personer utifrån deras ras, hudfärg, religion, kön, sexuella läggning, könsidentitet eller nationalitet.

13. Återkallanden Du ska meddela oss omgående om du upptäcker att någon vara omfattas av återkallande, tillbakadragande från marknaden eller korrigering. Det är vi som beslutar om våra produkter eller tjänster ska återkallas eller om en korrigerande åtgärd ska vidtas. Om någon vara som du tillhandahåller återkallas eller dras tillbaka eller innehåller material som återkallas eller dras tillbaka, antingen frivilligt eller tvingande genom lag, ska du stå för alla kostnader och utlägg för ett sådant återkallande, tillbakadragande från marknaden eller korrigering, inklusive men inte begränsat till kostnader som har att göra med att meddela kunder, ersätta och transportera sådana varor och fullgöra de åtaganden gentemot tredje man som beror på ett sådant återkallande, tillbakadragande eller korrigering. Du ska till fullo samarbeta med oss i händelse av återkallande, tillbakadragande från marknaden eller korrigering och kommunicera med tillsynsmyndigheter, kunder, användare och media.

14. Farliga material Om några varor utgör eller innehåller material som är farliga för människors hälsa eller säkerhet ska du identifiera dessa risker för oss skriftligen innan dessa varor levereras.

15. Konfliktresurser  Leverantören bekräftar att det finns ett tillsynsmässigt fokus på användningen av mineraler från områden som betecknas som konfliktområden, till exempel Demokratiska republiken Kongo och Centralafrika. Metaller som har identifierats som intressanta från dessa regioner är guld (Au), tantal (Ta), volfram (W) och tenn (Sn), och de går under beteckningen (”konfliktresurser”). De anges i avsnitt 1502 i amerikanska Dodd-Frank Wall Street Reform and Customer Protection Act och bestämmelserna i Securities Exchange Commission verkställer beslutet (utfärdad i 17 C.F.R. Parts 240 och 249b) (”föreskriften”). Leverantören samtycker till att hjälpa Proto Labs med eventuella förfrågningar om information, intyg eller andra liknande dokument som Proto Labs rimligtvis kan begära för att se till att de material som köpts av leverantören överensstämmer med detta avsnitt. Leverantören samtycker till att meddela Proto Labs omgående om han upptäcker eller har anledning att tro att något material inte uppfyller framställningarna och garantin som anges ovan i detta avsnitt. Leverantören framställer och garanterar att inga konfliktresurser som kommer från Demokratiska republiken Kongo eller ett angränsande land förekommer i något material som säljs till Proto Labs. Leverantören ska, i syfte att göra en sådan framställning och garanti, använda metoder som uppfyller förfrågan om ursprungsland som beskrivs i föreskriften samt relevant bästa praxis som har utvecklats av branschen. Leverantören ska försvara, gottgöra och hålla Proto Labs, dess dotterbolag och respektive tjänstemän, chefer, anställda, agenter och efterträdare skadeslösa från och mot alla anspråk, skadestånd, förluster och ansvarskostnader och utlägg (inklusive rimliga advokatkostnader) som uppstår av ett faktiskt eller påstått innehåll av konfliktresurser i något material eller leverantörens underlåtenhet att uppfylla detta avsnitt.  

16. 3D-tryckmaterial i metall, leverantörsvillkor Du måste kontakta oss om du upptäcker produkter eller material som inte uppfyller kraven. Godkännande av produkter/material som inte uppfyller kraven måste arrangeras av den person hos oss som ansvarar för leveranskedjan. Du måste meddela oss om eventuella ändringar i en produkt och/eller process och inhämta godkännande från den behörige person hos oss som ansvarar för leveranskedjan. Proto Labs, dess kunder och tillsynsmyndigheter har rätt att få åtkomst till alla dina anläggningar som är involverade i denna beställning samt alla tillämpliga register. Standarden AS9100 kräver att du leder vidare alla tillämpliga kund-/tillsyns-/AS9100-krav till underleverantörer (inklusive krav i inköpsdokument och erforderliga nyckelegenskaper). Vi tillåter dock inte att leverantörer av 3D-tryckmaterial i metall lägger ut produkter eller processer på underleverantörer utan att först inhämta ett uttryckligt skriftligt godkännande från oss. Register som är relaterade till denna transaktion ska göras tillgängliga för våra kunder och tillsynsmyndigheter i enlighet med avtalsenliga krav och myndighetskrav. Alla register som har med inköpsordern att göra måste sparas under minst ett (1) år från det datum då den slutfördes, om vi inte anger annat. Vi förväntar att alla leveranser görs i rätt tid. Om den avtalade leveranstiden inte kan följas ska den person hos Proto Labs som ansvarar för leveranskedjan meddelas i förväg. Vi kräver att produkter som tillhandahållits av dig är korrekta och inte defekta enligt den levererade inköpsordern. Vi har rätt att kräva specifika åtgärder om punktliga och/eller verksamma korrigerande åtgärder på ett problem inte utförs. Sådana åtgärder kan inkludera men är inte begränsade till någon av följande: innehålla betalningen tills problemet har åtgärdats, avbryta affärerna med dig och/eller vidta rättsliga åtgärder.

17. Annullering Vi har rätt att annullera vår inköpsorder genom meddelande till dig om du bryter mot åtagandena i denna. Vi har även rätt att annullera vår inköpsorder genom meddelande till dig utan anledning när som helst innan varorna levereras eller tjänsterna avslutas. Om vi annullerar vår inköpsorder utan anledning och om inköpsordern innehåller varor som har specialtillverkats för oss eller innehåller tjänster, kommer vi att betala dina ej kompenserade faktiska kostnader som uppstått innan du tog emot vårt meddelande om annullering och eventuella kostnader som uppstår direkt av en sådan annullering. Vi kommer först att betala för detta när du har lämnat oss verifikationer på dessa kostnader som vi rimligen kan begära. En sådan betalning får under inga omständigheter överstiga det pris som anges i vår inköpsorder. När du tar emot ett meddelande om annullering ska du vidta nödvändiga åtgärder för att minska annulleringskostnaderna, inklusive men inte begränsat till åtgärder som vi specifikt begär. Bortsett från det som anges i detta stycke har vi ingen ansvarsskyldighet gentemot dig till följd av annulleringen av vår inköpsorder, antingen det görs med eller utan anledning.

18. Skadeslöshet Du ska gottgöra oss och hålla oss skadeslösa från eventuella förluster, kostnader, skadestånd eller utlägg, inklusive advokatkostnader som uppstår på grund av ett brott mot de framställningar och garantier som anges i stycke 11 och 12, återkallanden, tillbakadragande från marknaden eller korrigering som beskrivs i stycke 13, anspråk på grund av död, personskador eller sakskador som uppstår på grund av eller som kan hänföras till varorna eller tjänsterna, inklusive men inte begränsat till defekter i formgivningen, materialen eller tillverkningen, med undantag för förluster, kostnader, skadestånd eller utlägg som uteslutande uppstår på grund av vår vårdslöshet.

19. Lägga ut arbete på underleverantörer Du får inte delegera eller lägga ut några av dina åtaganden i vår inköpsorder på underleverantörer utan föregående skriftligt tillstånd från oss.

20. Försäkring Du ska ha en sådan försäkring som vi rimligtvis kan begära. Oavsett om vi begär ett särskilt försäkringsskydd eller inte, ska du ha en försäkring hos en försäkringsgivare som du anser vara ansvarskännande och välrenommerad. Försäkringen ska ha samma omfattning och täcka samma risker som andra företag brukar ha, vars verksamhet påminner om din verksamhet och vars arbetsområde är samma som ditt. Du är skyldig att tillhandahålla intyg och andra bevis på en sådan försäkring om vi rimligtvis begär det.

21. Skatter Om inte annat anges på vår inköpsorder ska du betala alla accis-, arbets-, försäljnings-, användnings- och andra skatter som är tillämpliga på försäljning eller köp av varor och tjänster och du ska gottgöra oss och hålla oss skadeslösa från och mot all ansvarsskyldighet gentemot sådana skatter.  

22. Statliga avtal Om vår inköpsorder hänför sig till ett federalt statligt avtal ska parterna härmed införliva kraven i 41 C.F.R. §§ 60-1.4(a)(7) och 60-250.5(a) och 60-741.5(d), om de är tillämpliga.

23.  Oberoende underleverantör Du är enbart oberoende underleverantör i förhållande till oss. De personer du utser eller anlitar för att tillhandahålla varorna och tjänsterna ska vara dina anställda. Du ansvarar ensam för betalning av ersättning och utlägg till dessa anställda, liksom betalning av anställningsskatter och arbetarnas olycksfallsförsäkring. Vår inköpsorder eller dessa villkor ska under inga omständigheter tolkas som att ett delägarskap, joint venture, förmedlingsverksamhet eller god man-relation har ingåtts.  

24. Definitioner I detta avtal syftar ”vi”, ”oss” och ”vår” på Proto Labs, Inc., dess dotterbolag, filialer, tjänstemän, chefer och anställda. ”Du” och ”din” syftar på säljaren som anges på inköpsordern. ”Vår inköpsorder” syftar på den inköpsorder som dessa villkor bifogas till, eller – om de inte bifogas – till den inköpsorder som vi refererar till. ”Varor” och ”tjänster” syftar på de varor och tjänster som ska tillhandahållas i vår inköpsorder. Syftet med avsnittsrubrikerna i dessa villkor är endast att underlätta läsningen och de ska inte påverka tolkningen av villkoren.

25. Engelska språket Alla dokument, tillkännagivanden och domstolsprocesser som verkställts, utförts eller förordnats i enlighet med eller i direkt samband med detta ska vara på engelska, och betydelsen av alla ord och fraser i vår inköpsorder och dessa villkor ska definieras, förklaras och tolkas på engelska.

26. Övrigt Dessa villkor ska regleras av den materiella rätten i delstaten Minnesota utan beaktande av principerna om lagkonflikter. FN-konventionen om internationella köp av varor ska inte tillämpas på denna inköpsorder. Dessa villkor och vår inköpsorder utgör parternas fullständiga överenskommelse med hänsyn till innehållet i detta. Modifieringar eller avstående från något villkor i detta avtal är endast bindande för oss om det görs skriftligen och skrivs under av oss. Vår underlåtenhet att verkställa bestämmelserna i dessa villkor eller vår inköpsorder ska under inga omständigheter betraktas som ett avstående. Rättsmedlen som avses här ska vara kumulativa och ligga utöver andra eller ytterligare rättsmedel som tillhandahålls genom lag eller billighetsrätten. Ett avstående från en överträdelse av någon bestämmelse i detta avtal ska inte utgöra något avstående från andra överträdelser av sådana bestämmelser.  

Dessa inköpsvillkor reviderades 08/2016.

Proto Labs, Inc. (”Proto Labs”) ”Cool Idea! Award-programmet” (”programmet”) och deltagande i detta regleras i alla hänseenden av dessa villkor (”villkoren”). Alla sökande som deltar i programmet förstår till fullo och utan förbehåll att de är bundna av och att de godkänner dessa villkor och de beslut som fattas av Proto Labs och dess programpersonal (inklusive men inte begränsat till beslut som rör sökandes lämplighet, ansökningar och bidrag, val av mottagare av utmärkelser, incitament och hedersvärda omnämnanden samt utdelning av utmärkelser) som är slutgiltiga och bindande i alla hänseenden.

1. ALLMÄNT

Syftet med detta program är att tillhandahålla etableringsstöd till produkformgivare som har bra idéer. Under programmets gång kommer Proto Labs att utvärdera sökande och deras inlämnade designidéer och dela ut utmärkelser till sökande som har en bra designidé. Utmärkelsen består av ett belopp i dollar som fastställs av Proto Labs och som kan användas till Proto Labs tjänster för att tillverka prototyper och/eller delar till sökandens idé. Ibland under programmets gång kan Proto Labs även visa erkännande för vissa sökande som då istället för en utmärkelse får ett hedersvärt omnämnande i programmet. En del av det hedersvärda omnämnandet består av att sökanden får en rabatt, som anges nedan, från Proto Labs som kan användas till Proto Labs tjänster för att tillverka prototyper och/eller delar till sökanden. 2016 års utgåva av programmet har avslutats och 2017 års program kommer att inledas den 1 januari 2017. Ovanstående är endast en allmän beskrivning av programmet, och programmet omfattas av villkoren som anges nedan.

2. BEHÖRIGHET

Om sökanden är en enskild person måste sökanden vara permanent och lagligt bosatt i en av USA:s femtio (50) delstater eller i District of Columbia, och vara minst tjugoett (21) år. Om sökanden är annat än en enskild person måste den vara en juridisk person (till exempel ett aktiebolag eller ett företag) som är organiserat enligt lagarna i en av de femtio (50) delstaterna i USA eller District of Columbia, och den enskilda person som registrerar organisationen som sökande måste vara permanent och lagligt bosatt i en av USA:s femtio (50) delstater eller District of Columbia, och vara minst tjugoett (21) år och behörig att registrera organisationen i programmet. Programmet är ogiltigt utanför USA:s femtio (50) delstater och District of Columbia samt där det är förbjudet eller begränsat genom lag. Anställda, tjänstemän och chefer på Proto Labs och dess moderbolag, dotterbolag, avdelningar, filialer, reklambyråer, PR-byråer, marknadsföringsbyråer, utomstående domare, nära familjemedlemmar (definierat som föräldrar, makar, barn, syskon, mor- och farföräldrar och deras makar) eller medlemmar av samma hushåll (vare sig de är släkt eller ej) till en sådan anställd, tjänsteman, chef och utomstående domare får inte ansöka eller delta. En utomstående domare kommer inte att bedöma ett bidrag som lämnats in av en person som är anställd i samma organisation som domaren. Om en utmärkelse av någon anledning inte kan delas ut av Proto Labs till en enskild sökande (inklusive men inte begränsat till om företagspolicys eller andra policys hos sökandens arbetsgivare hindrar honom eller henne från att ta emot utmärkelsen) har Proto Labs efter eget gottfinnande rätt att diskvalificera sökanden. Programmet och eventuella webbsidor och annonser som tillhör detta är endast avsett att visas inom USA och District of Columbia, och sökande måste befinna sig i USA eller District of Columbia när de registrerar sig, ansöker och deltar i programmet. Programmet är ogiltigt utanför USA:s femtio (50) delstater och District of Columbia samt där det är förbjudet eller begränsat genom lag.

3. ANSÖKNINGSPERIOD FÖR PROGRAMMET

Programmet utförs i fyra ansökningsperioder under kalenderåret. Ansökningsperioden börjar var tredje månad under ett kalenderår kl. 00.01 Central standard time (”CT”) den första dagen i januari, april, juli och oktober (utgör vardera en ”programperiod”). På programmets webbplats hittar du officiella start- och slutdatum för varje programperiod. Ansökningar som lämnats in under en programperiod kan endast komma i betraktning för en utmärkelse under denna programperiod (bedömningsperioden). Proto Labs är inte skyldiga att betrakta en ansökan som lämnats in under en programperiod i en efterföljande programperiod. Proto Labs avgör på egen hand om ett bidrag har lämnats in under en viss programperiod.

4. SÅ HÄR ANSÖKER DU
 1. Gå till ansökningsdelen på programmets webbplats protolabs.com/cool-idea (”programmets webbplats”) under programperioden. Följ uppmaningarna och anvisningarna på skärmen om att fylla i och skicka in programregistreringsformuläret, ansökningsinformationen och ladda upp din designidé (som definieras och beskrivs i avsnitt 4(b) nedan). För att komma i betraktning till programmet måste en behörig sökande lämna in all registrerings- och ansökningsinformation som krävs, och den inlämnade designidén måste uppfylla kraven i dessa villkor och eventuella ytterligare krav som anges på programmets webbplats (inklusive men inte begränsat till krav på inlämningsformat). Vid tidpunkten för inlämning av programmaterial ska de aktuella villkoren på programmets webbplats läsas igenom (detta kan inkludera uppdateringar eller ändringar efter den första eller de efterföljande publiceringarna av dessa villkor). Sökandens programregistrering, ansökning och designidé måste tas emot av Proto Labs under programperioden. Att lämna in massbidrag eller bidrag som genereras av ett skript, makro eller användning av automatiserade enheter är förbjudet och kommer att resultera i diskvalificering. GRÄNS: Varje sökande får lämna in högst fyra (4) ansökningar och tillhörande designidéer per kalenderår, under förutsättning att varje ansökan och tillhörande designidé lämnas in separat av sökanden och att varje designidé är markant annorlunda (detta avgör Proto Labs efter eget gottfinnande). När en sökande registrerar sig i programmet godkänner och samtycker han eller hon till användningsvillkoren och integritetspolicyn på Proto Labs webbplats. Normala kostnader tillkommer för internetåtkomst och -användning i sökandens onlinetjänst.
 2. En inlämnad ”designidé” måste uppfylla följande krav:
 3. Det måste vara en formgivning som kan tillverkas additivt, CNC-maskinbearbetas eller formsprutas och som Proto Labs kan tillverka.
 4. Formgivningen måste bestå av en 3D CAD-modell och uppfylla uppladdningskraven som anges på programmets webbplats.

III. Eventuella skriftliga formgivningsspecifikationer måste vara på engelska.

 1. Formgivningen måste vara helt originell för sökanden (en originell skapelse är ett resultat av sökandens egna tankar och det är INTE en kopia eller imitation; att modifiera, förbättra eller förändra tredje mans redan befintliga arbete räknas inte som sökandens originella skapelse).
 2. Formgivningen får INTE göra intrång i, tillskansa sig eller överträda tredje mans rättigheter, inklusive men inte begränsat till patent, företagshemligheter, upphovsrätt, varumärken eller annan immaterialrätt eller äganderätt, och får INTE införliva eller inkludera någonting som skulle kräva samtycke av tredje man för användningen av sökandens designidé i enlighet med rättigheterna som beviljats av sökanden i samband med programmet (inklusive men inte begränsat till bestämmelserna i avsnitt 5(b) nedan).
 3. Formgivningen får inte vara föremål för en faktisk eller hotande rättstvist eller talan.

VII. Formgivningen får INTE ha publicerats tidigare eller ha vunnit någon annan utmärkelse.

VIII. The part must NOT be subject to ITAR (International Trade in Arms Regulations) or other export restrictions or be the subject of a government contract or grant; and

 1. Formgivningen får INTE vara oanständig, stötande eller olämplig. Proto Labs avgör efter eget gottfinnande om alla krav efterlevs.
 2. Varje sökande framställer och garanterar att sökandens designidé som lämnats in till programmet uppfyller inlämningskraven som anges i avsnitt 4(b) ovan. Varje sökande samtycker härmed till att gottgöra och hålla Proto Labs och dess moderbolag, dotterbolag och filialer samt tjänstemän, chefer, anställda, agenter, företrädare, efterträdare och övertagare skadeslösa från och mot alla slags anspråk, krav, stämningar, domar, förluster, kostnader eller utlägg av något som helst slag (inklusive rimliga advokatkostnader) som uppstår direkt eller indirekt från en överträdelse eller påstådd överträdelse mot sökandens garantier, framställningar eller avtal nedan eller från sökandens deltagande i programmet.
 3. Underlåtenhet att lämna in all nödvändig information, material och inlämningar på det sätt som krävs enligt dessa villkor kan resultera i diskvalificering. Bevis på inlämning anses inte vara bevis på att Proto Labs har mottagit ditt material. Alla sökande, registreringar, designidéer och andra inlämningar i detta program ska verifieras av Proto Labs. Varje sökande samtycker till att samarbeta med Proto Labs och dess företrädare i samband med alla verifieringsaktiviteter. Alla sökande, registreringar, designidéer eller andra inlämningar i detta program som inte följer någon aspekt av dessa villkor, något som Proto Labs avgör efter eget gottfinnande, kan avvisas av Proto Labs och sökanden blir då diskvalificerad.
5. URVAL, MEDDELANDE, SKYLDIGHETER FÖR DEN SOM TAR EMOT UTMÄRKELSEN
 1. En behörig sökande som har lämnat in en bra designidé, något som Proto Labs avgör efter eget gottfinnande, är en potentiell mottagare av utmärkelsen. Kriterierna för valet av vem eller vilka som får utmärkelsen fastställs av Proto Labs och utomstående domare efter eget gottfinnande. Proto Labs och utomstående domare överväger även utmärkelsens relativa effekt på sökandens övergripande projekt när de fattar beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen. Mottagarna av utmärkelsen fastställs med jämna mellanrum av Proto Labs och utomstående domare. När Proto Labs och utomstående domare granskar ansökan har de också möjlighet att ställa frågor till sökanden. Sökanden ansvarar för alla sina kostnader och utlägg i samband med programmet, inklusive men inte begränsat till att formge och lämna in designidén. En potentiell mottagare av utmärkelsen måste uppfylla alla krav i dessa villkor och för att få ta emot en utmärkelse krävs att alla krav har uppfyllts.
 2. En potentiell mottagare av utmärkelsen meddelas personligen eller per telefon eller brev (med post eller bud) och/eller med e-post. Den potentiella mottagaren av utmärkelsen måste, för att få göra anspråk på utmärkelsen, skriva under en bestyrkt sanningsförsäkran eller ett lämplighetsintyg, en ansvarsfriskrivning och en publiceringsfriskrivning (en ”sanningsförsäkran/friskrivning”) på de(t) formulär som tillhandahålls av Proto Labs och returnera det(m) till Proto Labs. Om sökanden inte är en fysisk person måste sanningsförsäkran/friskrivningen skrivas under av en behörig företrädare för sökanden. SANNINGSFÖRSÄKRAN/FRISKRIVNINGEN INNEHÅLLER EN LICENS FRÅN SÖKANDEN TILL PROTO LABS OCH DESS TILLTÄNKTA EFTERTRÄDARE OM ATT ANVÄNDA SÖKANDENS DESIGNIDÉ (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SJÄLVA FORMGIVNINGEN OCH MINNESBILDER AV PROTO LABS TILLVERKNINGSPROCESS FÖR FORMGIVNINGEN) FÖR PROTO LABS SÄLJFRÄMJANDE SYFTEN OCH/ELLER INFORMATIONSSYFTEN PÅ VALFRITT SÄTT ELLER MEDIA (SOM ANTINGEN FINNS NU ELLER SENARE), UTAN YTTERLIGARE BETALNING, MEDDELANDE, BEHANDLING, TILLSKRIVNING ELLER SAMTYCKE. LICENSEN ANGES I DETALJ I SANNINGSFÖRSÄKRAN/FRISKRIVNINGEN. Sanningsförsäkran/friskrivningen måste returneras till Proto Labs före det datum och/eller den tid som anges i sanningsförsäkran/friskrivningen. Om den potentiella mottagaren av utmärkelsen inte kan kontaktas inom tio (10) dagar efter det första försöket att kontakta den potentiella mottagaren, eller om den potentiella mottagaren inte returnerar sanningsförsäkran/friskrivningen inom den angivna tidsfristen, eller om den potentiella mottagaren eller den potentiella mottagarens formgivning eller andra inlämningar är olämpliga, eller om den potentiella mottagaren inte följer villkoren, kan den potentiella mottagaren diskvalificeras. Proto Labs ansvarar inte för en potentiell mottagares underlåtenhet att ta emot Proto Labs meddelande eller de nödvändiga dokumenten av vilken som helst anledning, eller en sådan potentiell mottagares oförmåga att returnera de nödvändiga dokumenten av vilken som helst anledning.
 6. UTMÄRKELSER
 1. I enlighet med bestämmelserna i dessa villkor kan en summa på högst 250 000 USD delas ut på en gång eller i 2017 års delutbetalningar. Antalet mottagare av utmärkelsen och summan för varje utmärkelse i detta program fastställs av Proto Labs efter eget gottfinnande. Om det inte finns några sökande eller bara ett begränsat antal sökande som har godtagbara designidéer i programmet, så kan Proto Labs efter eget gottfinnande bestämma att inte dela ut några utmärkelser eller begränsa beloppet för utmärkelserna. Proto Labs beslut, i fråga om mottagaren(na) av utmärkelser i detta program, är slutgiltigt och bindande för sökandena. Beslutet går inte att granska eller bestrida. Proto Labs behöver inte lämna några skäl som stöd för sitt beslut.
 2. En utmärkelse består av och är begränsat till ett belopp i dollar som specificeras av Proto Labs. En utmärkelse kan endast användas av en mottagare av Proto Labs 3D-tryckning, maskintjänster och/eller formsprutningstjänster i samband med tillverkningen av prototyp(er) och/eller delar av Proto Labs med hjälp av mottagarens designidé (det kan till exempel handla om att göra en prototyp eller en kort tids tillverkning av produktionsdelar) och tillhörande leverans- och expeditionsavgifter. Prototypen(erna) och/eller de delar som tillverkats av Proto Labs för en mottagare med hjälp av mottagarens utmärkelse måste vara för mottagarens egen användning och får inte säljas vidare av mottagaren eller på mottagarens uppdrag. En utmärkelse måste ha använts till sin helhet av mottagaren inom nittio (90) dagar efter att Proto Labs har meddelat mottagaren om utmärkelsen. En utmärkelse betraktas som ”använd” när mottagaren har lämnat en beställning till ProtoLabs med hjälp av den designidé som lämnades in i samband med programmet. Oanvända delar av en utmärkelse ska betraktas som förverkade och kan inte lösas in mot kontanter. All användning av en utmärkelse omfattas av Proto Labs då gällande standardförsäljningsvillkor som för närvarande finns på protolabs.com/quote-terms-and-conditions.
 3. Utmärkelser delas ut ”I BEFINTLIGT SKICK” utan garanti, framställning eller ansvarsförbindelse, uttrycklig eller underförstådd, faktisk eller i kraft av lag, som görs av Proto Labs eller för vilken Proto Labs ska vara ansvarig annat än en vanlig uttrycklig försäkran som görs av Proto Labs till dess kunder med hänsyn till delar som tillverkats av Proto Labs, inklusive men inte begränsat till UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL. Utmärkelser är ej överlåtbara, icke förhandlingsbara och kan inte lösas in mot kontanter eller kredit. Utmärkelser måste godkännas som utdelade. Det går inte att byta ut utmärkelsen, med undantag för Proto Labs som förbehåller sig rätten (men som inte har någon skyldighet) att byta ut en utmärkelse (eller en del av en sådan) mot en annan utmärkelse av lika eller högre värde om en tillämplig utmärkelse (eller en del av en sådan) inte är tillgänglig av någon anledning, vilket fastställs av Proto Labs efter eget gottfinnande. Varje mottagare är ensamt och fullt ansvarig för eventuella och samtliga kostnader, avgifter, skatter, beräknade belopp och utlägg som är förenade med en utmärkelse, och dess inlösen, mottagande och användning, inklusive men inte begränsat till alla federala, delstatliga och lokala skatter för utmärkelsen. Om tillämpligt kommer ett IRS-formulär 1099 att utfärdas för mottagaren av utmärkelsen på utmärkelsebeloppet. Mottagare av utmärkelsen avstår från rätten att begära ersättning för kostnader i samband med mottagandet av utmärkelsen, och det gäller alla kostnader för verifiering, inlösen eller resekostnader vid inlösen av utmärkelsen. Om mottagaren inte följer ovanstående villkor eller några andra villkor i detta program kan han eller hon bli diskvalificerad och förlora sin utmärkelse. Mottagaren får ingen ersättning om han eller hon förlorar sin utmärkelse.
7. HEDERSVÄRT OMNÄMNANDE
 1. Ibland under programmets gång kan Proto Labs även visa erkännande för vissa sökande som då istället för en utmärkelse får ett hedersvärt omnämnande i programmet. Kriterierna för valet av hedersvärt omnämnande och valet av sökande som får ett hedersvärt omnämnande fastställs av Proto Labs efter eget gottfinnande. En sökande som får ett hedersvärt omnämnande beviljar Proto Labs rätten att använda sökandens namn, biografi, bild, hemstad och delstat på Proto Labs webbplatser (inklusive programmets webbplats) i säljfrämjande syften, globalt, för all framtid och utan föregående meddelande, betalning, tillskrivande, övervägande eller samtycke. Proto Labs och sökanden bekräftar dock att rätten att använda eller visa sökandens designidé är specifikt undantagen från sådant tillstånd för sådana syften. En potentiell sökande som får ett hedersvärt omnämnande meddelas personligen eller per telefon eller brev (med post eller bud) och/eller med e-post.
 2. En sökande som får ett hedersvärt omnämnande har rätt att få en engångsrabatt som kan användas på en beställning av Proto Labs tjänster för att tillverka prototyper och/eller delar för sökandens designidé. Rabatten är på tjugofem procent (25 %) på ett beställning som inte överstiger 40 000 USD och rabatten får inte överstiga 10 000 USD. Om en beställning till exempel görs på 45 000 USD blir den högsta rabatten 10 000 USD (25 % x 40 000). För att vara giltig måste beställningen göras inom sex (6) månader efter att sökanden fick det hedersvärda omnämnandet av Proto Labs, och beställningen omfattas av Proto Labs då gällande standardförsäljningsvillkor. Rabatten omfattas av tillämpliga restriktioner, begränsningar och villkor för utmärkelsen som anges i avsnitt 7 (inklusive men inte begränsat till utnyttjande av tjänster som använder sökandens designidé; ingen vidareförsäljning av prototyper och delar; garantibegränsning; rabatten är ej överlåtbar och kan inte lösas in mot kontanter eller kredit; rabatten måste godkännas när den har delats ut etc.). Mottagaren ansvarar fullt för eventuella tillämpliga federala, delstatliga och lokala skatter och beräknade kostnader. Godkännandet och utnyttjandet av rabatten omfattas av alla tillämpliga federala, delstatliga och lokala lagar, bestämmelser och föreskrifter.
8. ALLMÄNNA VILLKOR

Proto Labs förbehåller sig rätten att när som helst begära att sökanden fyller i, undertecknar och till Proto Labs överlämnar ytterligare dokument på de formulär som tillhandahålls och inom den tidsfrist som anges av Proto Labs. I annat fall kan sökanden bli diskvalificerad. Proto Labs förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera dessa villkor utifrån sin erfarenhet med att genomföra programmet och/eller sökandens reaktioner på programmet. Proto Labs förbehåller sig även rätten att efter eget gottfinnande upphöra med, modifiera eller stänga programmet, om Proto Labs anser att det finns misstänkta eller faktiska bevis på elektroniskt eller icke-elektroniskt manipulerande med någon del av programmet, eller om virus, programfel, obehörig ingripande åtgärd, bedrägeri, tekniska svårigheter, force majeure eller fel av annat slag som ligger utanför Proto Labs rimliga kontroll, som fördärvar eller påverkar administrationen, säkerheten, rättvisan, integriteten eller korrekt utförande av programmet. I sådant fall förbehåller sig Proto Labs rätten att efter eget gottfinnande (men är inte skyldigt att) dela ut en eller flera utmärkelser till en eller flera mottagare utifrån ovanstående urvalskriterier från lämpliga, icke-misstänkta ansökningar som mottagits innan den misstänkta skadan inträffade. Eventuella ändringar eller uppdateringar av dessa villkor, eller uppsägning, modifiering eller avstängning av programmet beskrivs på programmets webbplats. Vid tidpunkten för inlämning av programmaterial ska de aktuella villkoren på programmets webbplats läsas igenom (detta kan inkludera uppdateringar eller ändringar efter den första eller de efterföljande publiceringarna av dessa villkor). Proto Labs förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera sökande som manipulerar ansökningen eller inlämningsprocessen eller driften av programmet eller som agerar i strid mot dessa villkor eller på ett osportsligt eller negativt sätt. En person som medvetet försöker skada en webbplats eller undergräva programmets rättmätiga drift bryter mot straffrätten och civilrätten. Om ett sådant försök görs förbehåller sig Proto Labs rätten att begära skadestånd eller annan gottgörelse från denna person i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Om Proto Labs inte verkställer någon bestämmelse i dessa villkor, ska det inte betraktas som ett avstående från denna bestämmelse eller från några andra bestämmelser i dessa villkor.

9. FRISKRIVNING

Varje sökande som deltar i programmet samtycker till att för alltid och oåterkalleligt FRISKRIVA, ANSVARSBEFRIA, GOTTGÖRA OCH HÅLLA Proto Labs och dess moderbolag, dotterbolag, avdelningar och filialer SKADESLÖSA samt alla personer och enheter som ansvarar för att erbjuda, driva, fullgöra, administrera, marknadsföra eller främja programmet eller tillhandahålla en utmärkelse samt anställda, tjänstemän, chefer, ägare, företrädare, agenter, arvingar, efterträdare, övertagare och försäkringsgivare för var och en av dem (gemensamt kallade ”berättigade personer”) från och mot alla förluster, anspråk, skadestånd, ansvarsskyldigheter, kostnader eller utlägg (gemensamt kallade ”förluster”) som uppstår helt eller delvis, direkt eller indirekt, från sökandens ansökning och/eller deltagande i programmet och/eller sökandens mottagande eller utnyttjande av en utmärkelse som delats ut i programmet. Ovanstående friskrivning inkluderar men är inte begränsad till all ANSVARSSKYLDIGHET, KROPPSSKADA, DÖD, FÖRLUST ELLER SKADA på sökanden eller tredje man som uppstår helt eller delvis, direkt eller indirekt från en utmärkelse eller utnyttjandet av en utmärkelse, utmärkelsen, godkännande, innehav, utnyttjande eller missbruk av en utmärkelse samt från ansökningen och deltagandet i programmet. Varje sökande FÖRPLIKTAR SIG vidare ATT INTE STÄMMA någon av de berättigade personerna för något som har med ovanstående friskrivning att göra, och inte heller att uppmana eller hjälpa tredje man att göra det. Detta är en fullständig FRISKRIVNING och BEFRIELSE från alla anspråk och rättigheter för varje sökande gentemot de berättigade personerna och inga åtgärder kommer att vidtas av eller på vägnar av en sökande som gäller sådana anspråk och rättigheter. Dessa villkor, inklusive detta stycke 9, ska vara bindande för varje sökande och hans eller hennes efterträdare, övertagare, person som överlåter sin rätt, försäkringsgivare, arvingar, närmaste anhörig, verkställare, företrädare samt juridiska och personliga ombud.

10. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Proto Labs ansvarar inte för: (a) felaktig eller oriktig avskrift av registreringen, ansökan eller programinformationen eller försenad, förlorad, stulen, obegriplig, oläslig, skadad, förvanskad, ändrad, ofullständig eller feladresserad ansökan eller ansökan som tagits emot via otillåtna eller olagliga kanaler; samtliga fall kommer att diskvalificeras, (b) tekniska fel av något slag, inklusive men inte begränsat till funktionsstörning på telefon, online-datasystem, datorutrustning, webbplats, serverleverantör, nätverk, hårdvara eller mjukvara, (c) otillgänglighet eller oåtkomlighet av någon webbplats eller tjänst, (d) obehörig ingripande åtgärd i någon del av ansökningsprocessen eller programmet, (e) utskriftsfel, typografiska fel, elektroniska fel eller mänskliga fel som kan förekomma i erbjudandet eller administrationen av programmet eller i behandlingen av ansökningarna, (f) oförrätt eller skada på personer eller egendom som kan orsakas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av sökandens deltagande i programmet, inklusive men inte begränsat till sökandens dator som kan orsakas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av sökandens deltagande i programmet eller av att titta på, spela upp, ladda upp eller ladda ner material till eller från Proto Labs webbplats(er), oavsett om materialet har tagits fram av Proto Labs eller av tredje man och oavsett om materialet är kopplat till Proto Labs webbplats via en hypertextlänk.

11. TVISTER

Sökanden samtycker till att: (a) alla tvister, anspråk och föremål för talan som uppstår ur eller har samband med programmet eller utmärkelserna ska lösas individuellt utan att vidta någon form av stämning i grupp och ska endast och exklusivt lösas i en federal eller delstatlig domstol i Minneapolis, Minnesota; sökanden hänskjuter till ensamt och exklusivt domstolsforum för personer till nämnda domstolar i delstaten Minnesota för sådan tvist och avstår oåterkalleligt från alla rättigheter om att göra invändningar mot denna jurisdiktion, (b) alla anspråk, domstolsutslag och utslag ska begränsas till faktiska ådragna kontantutlägg, men inte under några omständigheter advokatkostnader och (c) inte under några omständigheter ha tillåtelse att få utslag, och sökanden avstår härmed från alla rättigheter att hävda skadeståndsrelaterade skador, oförutsedda skador och följdskador och andra skador utom faktiska kontantutlägg samt alla rättigheter om att öka multiplicera eller på annat sätt öka skadeståndet. Alla frågor som rör konstruktionen, giltigheten, tolkningen och verkställbarheten i dessa villkor, eller sökandens eller Proto Labs rättigheter och åtaganden i samband med programmet ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Minnesota, utan att ge verkan på lagval eller lagkonflikter i bestämmelser (antingen det är i delstaten Minnesota, USA eller i någon annan jurisdiktion) som skulle ge upphov till tillämpning av lagar i någon annan jurisdiktion än i delstaten Minnesota.

12. PROGRAMADMINISTRATÖR

Programmet arrangeras och administreras av Proto Labs, Inc., 5540 Pioneer Creek Drive, Maple Plain, Minnesota 55359, USA.